Uutiset-näyttösivun murupolku

Osallistu lääkehoidon ja lääkkeiden käytön ohjauksen tietopohjan kehittämiseen

11.10.2022

Lääkehoitojen ja lääkkeiden käytön ohjaus tarvitsee tuekseen entistä kehittyneempää informaatio-ohjausta. Yhtenäisen ja kansallisen tietopohjan avulla halutaan lisätä hyvinvointialueiden vertailukelpoisuutta ja asukkaiden mahdollisuuksia yhdenvertaiseen, vaikuttavaan, turvalliseen ja taloudelliseen lääkehoitoon.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut Fimealle toimeksiannon, jonka tavoite on laatia toimintamalliehdotus ja tiekartta dataperusteisen toiminnan tehostamiseksi, mahdollistamiseksi ja selkeyttämiseksi lääkehoitoon ja lääkkeiden käyttöön liittyvissä keskeisissä käyttötapauksissa. Toimeksiannossa rajaudutaan käsittelemään kansallisen ja alueellisen tason tarpeita, jotka liittyvät lääkehoidon ja lääkkeiden käytön

  • seurantaan, arviointiin ja ohjaukseen
  • hallittuun käyttöönottoon, käyttöön tai käytöstä luopumiseen
  • valvontaan
  • hyvinvointialueiden yhteistyösopimusten seurantaan
  • rahoituksen ja lainsäädännön kehittämiseen.

Toimeksiannon mukaan selvitystyössä tulee kuvata lääkehoitoon ja lääkkeiden käyttöön liittyvät keskeiset tietotarpeet, hyödyntämisen osa-alueet ja soveltamiskohteet sekä lähivuosille että pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna. ​Lisäksi toimintamallissa tarkennetaan tiedon tuottamisen ja käyttämisen roolitusta keskeisten toimijoiden osalta erityisesti sote-tietojen toisiokäytön näkökulmasta.

Sidosryhmiltä pyydetään palautetta selvityksen ensimmäisen vaiheen muistion arviointiin, joka toimii pohjana laajemmalle selvitystyölle

Fimea on koonnut selvityksen ensimmäisen vaiheen muistion, jonka avulla selvitystyö pyritään suuntaamaan toiminnan vaikuttavuuden näkökulmasta keskeisiin asioihin. Muistio perustuu aiemmin julkaistuihin selvityksiin ja raportteihin, jotka käsittelevät sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan kehittämistä. Siinä kuvataan tietotuotannon lähdeaineistoja, tietotarpeita eri käyttötarkoituksissa, tietotuotannon toimintamalleja ja eri toimijoiden rooleja ja vastuita. Muistio sisältää myös alustavat koosteet nykytilan haasteista ja ratkaisuehdotuksista.

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Fimea pyytävät palautetta selvityksen ensimmäisen vaiheen muistioon. Palautteet huomioidaan selvitystyön seuraavissa vaiheissa, joissa on tavoitteena jalostaa toimintamalliehdotusta ja tiekarttaa tarkemman dokumenttianalyysin, työpajatyöskentelyn ja selvitystyön julkisen kommentoinnin avulla.

Pyydämme palautetta Webropol-kyselyn kautta viimeistään 26.10.2022.

Linkki kyselyyn

Huom. Kysely on valmisteltu teknisesti kerralla vastattavaksi. Kyselyn sisältöön voi tutustua etukäteen liitteessä olevasta pdf-tiedostosta.

Toimeksiannon mukaisesti valmis selvitystyö luovutetaan STM:lle helmikuussa 2023.

Lue lisää:

Selvityksen ensimmäisen vaiheen muistio (pdf)

Lisätiedot:

Piia Rannanheimo, johtava asiantuntija, Fimea, p. 029 522 3517, [email protected]

Riikka Vuokko, erityisasiantuntija, STM, p. 029 5163 600, [email protected]

Kyselyyn liittyvät tekniset tiedustelut:

Milja Piispanen, projektipäällikkö, Fimea, p. 029 522 3311, [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike