Eurooppalainen kulutuslukuprojekti ESVAC

Eurooppalainen kulutuslukuprojekti ESVAC

Tuotantoeläinten antibioottien myynti Euroopassa puolittunut 

Tuotantoeläinten antibioottien kulutus on vuosikymmenessä vähentynyt 53 % niissä 25 maassa, joilla tilastoja on vuodesta 2011 asti.

Euroopan lääkevirasto EMA on kerännyt tietoja eläinten antibioottien myynnistä vuodesta 2010 lähtien ESVAC-projektissa. Kulutustiedot perustuvat eläinten antibioottien pakkauskohtaiseen myyntiin, mikä on suhteutettu tärkeimpien tuotantoeläinlajien määrään. Myyntitiedot on pääsääntöisesti saatu lääketukkukauppojen ja apteekkien tilastoista. Useilla lääkevalmisteilla kohde-eläinlajeja on useampia, joten tietoja ei saada eläinlajikohtaisesti vaan raportoidaan lääkeryhmittäin ja -muodoittain.

Eläinten määrä huomioitu

Jotta antibioottien kulutusta eri vuosina voidaan vertailla, pitää myynti suhteuttaa eläinten määrään. ESVAC-projektin vertailuluku PCU, populaatiokorjausyksikkö, lasketaan tärkeimpien tuotantoeläinlajien määrän perusteella ja siinä huomioidaan myös EU:n jäsenmaiden välinen eläinkauppa. Seuraeläinten (koira, kissa) lukumäärästä ei ole kattavia tilastoja, joten niitä ei populaatiolaskuissa oteta huomioon. Vastaavasti tablettien kulutus on vähennetty antibioottien kokonaismyynnistä, sillä niitä käytetään lähes pelkästään seuraeläimille.

Yksi PCU vastaa noin 1 kg:a, mutta on syytä muistaa, että se on puhtaasti tekninen yksikkö. Raportissa tuotantoeläinten antibioottien myynti esitetään milligrammoina aktiivista ainetta populaatiokorjausyksikköä kohti (mg/PCU) sekä suhteellisina osuuksina. Yksityiskohtainen kuvaus populaatiokorjausyksiköstä on ensimmäisessä ESVAC-raportissa. Tuloksia tarkastellessa on erityisesti huomioitava, että tuotantoeläinlajien jakauma eri maissa vaihtelee. Kulutustrendejä tulee siksi ennen kaikkea tarkastella maa- ja lääkeryhmäkohtaisesti, mutta maiden väliseltä vertailulta ei voi välttyä.

Kokonaismyynnissä ja antotapojen suosiossa suuri vaihtelu

Maakohtaisen kokonaismyynnin vaihtelu on kaventunut, mutta ero ääripäiden välillä on edelleen yli satakertainen.  Suomessa populaatiokorjattu kulutus vuonna 2022 oli 14,9 mg/PCU eli eurooppalaisella mittapuulla meillä käytetään vähän antibiootteja tuotantoeläimille (Taulukko 1.).

Yhteistulosten mukaan ylivoimaisesti suurin osa antibiooteista annettiin Euroopassa eläinryhmille rehun tai juomaveden mukana (85 %) (kuva 1.). Injektiovalmisteiden osuus oli 10 % ja muiden lääkemuotojen 1 %. Suomessa käytetyimpiä olivat injektiovalmisteet (63 %). Rehussa tai juomavedessä annettavien antibioottien osuus oli 26 %. Suomessa lääkittiin siis useimmiten eläinyksilöitä, Euroopassa eläinryhmiä.

Kuva 1. Tuotantoeläinten antibioottien myynti antotavan mukaan Suomessa ja 31 Euroopan maassa vuonna 2022 (ESVAC 2022). Muut: suun kautta annettavat valmisteet, joita ei anneta rehussa tai juomavedessä sekä utareen- ja kohdunsisäiset valmisteet. 

Suomi: injektiovalmisteet 63 %, rehussa tai juomavedessä annosteltavat valmisteet 26 % ja muut 11 %. 31 maan yhteistulos: 85 % rehussa tai juomavedessä annosteltavat valmisteet, 14 % injektiovalmisteet ja muut 1 %.

Lääkeryhmistä Euroopassa eniten myytyjä olivat penisilliinit (33 %), tetrasykliinit (24 %) ja sulfonamidit (9 %). Suomessa myydyimpiä olivat penisilliinit (55 %), tetrasykliinit (19 %) sulfonamidit (18 %). Yli 90 % Suomessa myydyistä tuotantoeläinten penisilliineistä oli kapeakirjoista G-penisilliiniä, kun Euroopassa valtaosa oli laajakirjoisia aminopenisilliinejä.

Kriittisen tärkeät mikrobilääkkeet

Ihmisten lääkinnässä kriittisen tärkeiden mikrobilääkkeiden (WHO:n lista highest priority critically important antimicrobials, HPCIA) eli, 3. ja 4. polven kefalosporiinien, fluorokinolonien, makrolidien ja polymyksiinin myynti vaihteli maiden välillä suuresti. Suomessa niitä käytetään selvästi vähemmän kuin Euroopassa yleensä, tai ei lainkaan (Taulukko 1.)

Taulukko 1. Tuotantoeläinten antibioottien kokonaismyynti sekä ihmisen lääkinnässä kriittisen tärkeiden mikrobilääkkeiden1 myynti 31 EU/EEA maassa vuonna 2022 (mg/PCU, milligrammaa vaikuttavaa ainetta populaatiokorjausyksikköä kohti).

  31 maan tulosten vaihteluväli Suomi
Kokonaiskulutus 2 – 255 15
3. ja 4. polven kefalosporiinit < 0.01 – 0.5 < 0.01
Fluorokinolonit < 0.01 – 13 0.10
Makrolidit 0 – 29 0.2
Polymyksiini 0 – 10 Ei ole koskaan käytetty tuotantoeläimille Suomessa

WHO list of highest priority critically important antimicrobials for human medicine; www.who.int > Home/Publications/Overview/Critically important antimicrobials for human medicine: 6th revision 

Suuria muutoksia maakohtaisessa myynnissä

Kaiken kaikkiaan 24 maassa, Suomi mukaan lukien, kulutus väheni vuosina 2011–2022. Kulutus lisääntyi selvästi yhdessä maassa. Esimerkiksi Alankomaissa kulutus on vähentynyt vuoteen 2011 verrattuna 68 %, Saksassa 67 % ja Ranskassa 66 %. Maakohtaisia trendejä voi tarkastella raportin taulukossa 5 ja ESVAC-verkkosivun ’Country reports on sales trends (2011–2022)’-osiossa.

Eläinlääkkeet / Mikrobilääkkeiden kulutus eläimillä / Eurooppalainen kulutuslukuprojekti ESVAC (Lisätietoja antaa)

Lisätietoja antaa:

  • Kivilahti-Mäntylä Katariina, eläinlääkäri, puh. 029 522 3354