Lisäseurannassa olevat lääkkeet

Musta kärkikolmio

Pakkausselosteessa ja valmisteyhteenvedossa oleva tasasivuinen musta kärkikolmio tarkoittaa sitä, että kyseinen lääke on lisäseurannan alainen. Kyseessä on Euroopan unionissa käytössä oleva menettely sellaisten lääkkeiden merkintään, joita lääkevalvontaviranomaiset seuraavat erityisen tarkasti.

Lisäseurantaan asetetaan lääkkeitä, joista on saatavilla vähemmän tietoa kuin muista lääkkeistä esimerkiksi sen vuoksi, että ne ovat uusia tai niiden pitkäaikaisesta käytöstä on rajallisesti tietoa.

Terveydenhuollon ammattilaisilta ja potilailta toivotaan ilmoituksia erityisesti lisäseurannassa olevien lääkkeiden epäillyistä haittavaikutuksista.

Lue lisää lisäseurannassa olevista lääkkeistä ja lääkkeiden haittavaikutuksista:

Lääk­kei­den hait­ta­vai­ku­tuk­set

Il­moi­tus epäil­lys­tä lääk­keen/ro­kot­teen hait­ta­vai­ku­tuk­ses­ta

Eu­roo­pan lää­ke­vi­ras­ton (EMA) luet­te­lo li­sä­seu­ran­nas­sa ole­vis­ta lääk­keis­tä

Eu­roo­pan lää­ke­vi­ras­ton (EMA) esite mus­tas­ta kär­ki­kol­mios­ta

Eu­roo­pan lää­ke­vi­ras­ton (EMA) video mus­tas­ta kär­ki­kol­mios­ta