GCP-tarkastukset

GCP-tarkastukset

Kliinisten lääketutkimusten yhteydessä suoritettava tarkastus voi koskea hyviä tuotantotapoja, kun on kyse tutkimuslääkkeiden valmistuksesta, tai hyvää kliinistä tutkimustapaa (good clinical practice, GCP), kun on kyse kliinisten lääketutkimusten suorittamisesta.

Yksityiskohtaiset järjestelyt hyvien kliinisten käytäntöjen tarkastusmenettelyjä varten on annettu komission täytäntöönpanoasetuksessa 2017/556.

Kliinisten lääketutkimusten GCP-tarkastukset osana valvontaa

Fimea vastaa kliinisten lääketutkimusten valvonnasta Suomessa, ja siitä että tutkimuksissa noudatetaan EU-lainsäädäntöä ja kansallisia lakeja. Kliinisten tutkimusten asetuksen mukaan tutkimukset on toteutettava hyväksytyn tutkimussuunnitelman ja hyvän kliinisen tutkimustavan periaatteiden mukaisesti. Valvonnan toteuttamiseksi Fimea voi tehdä GCP-tarkastuksia lääketutkimusasetuksen 536/2014 artiklan 78 nojalla.

Hyvää kliinistä tutkimustapaa koskevat tarkastukset voidaan suorittaa seuraavissa tilanteissa (täytäntöönpanoasetus 2017/556 2 artikla):

a) ennen kliinisiä tutkimuksia, niiden aikana tai niiden jälkeen;

b) osana myyntilupaa koskevien hakemusten käsittelyä;

c) myönnettyjen myyntilupien seurannassa.

GCP-tarkastusten vuosisuunnitelma

Fimean GCP-tarkastusten vuosisuunnitelmaan valitaan tutkimuksia riippuen Suomessa käynnistyneiden tutkimuksien etenemisestä, myyntilupahakemuksiin liittyvistä kysymyksistä sekä muista tarkastustarpeeseen johtavista tekijöistä. Vuosisuunnitelma on siksi elävä dokumentti. Tarkastettavien lääketutkimuksien valinnassa tehdään riskinarviota, jotta valvontaresursseja hyödynnettäisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Riskinarvioon vaikuttavat kriteerit liittyvät mm. tutkimuksen vaiheeseen, tutkimusvalmisteen ominaisuuksiin, tutkittavien joukkoon (ikä, muut erityisryhmät) ja tutkimussuunnitelman erityispiirteisiin.

Keskitettyjen myyntilupahakemusten (CAP) tarkastuksia koordinoi Euroopan lääkevirasto EMA. Näitä tarkastuksia voidaan tehdä jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa. Tarkastukset tehdään tavallisesti vähintään kahden jäsenvaltion yhteistyönä. Fimean GCP-tarkastajat osallistuvat CAP-tarkastuksiin resurssien mukaan.

Tarkastustyypit

Tarkastus voi olla ns. rutiinitarkastus, jonka kohteeksi tutkimus valikoituu ennalta määrätyin kriteerein tai erityisestä syystä tehtävä tarkastus (triggered inspection).

Tarkastuskohteena on tutkimus ja tarkastuksessa voidaan selvittää minkä tahansa tutkimuksen suorittamiseen osallistuvan tahon toimintaa siinä. Tarkastus voidaan tehdä tutkimuspaikassa, missä tutkittavia hoidetaan (investigator site), organisaatiossa, joka osallistuu tutkimuksen tekemiseen toimeksiannon saaneena (esim. Clinical Research Organisation) tai toimeksiantajalla (sponsor site).

Tarkastuksia voidaan nykyisin tehdä myös kokonaan tai osittain etänä.

 

Tarkastuksen kulku

 

Tarkastuksen suunnittelu ja tarkastusilmoitus

Fimean tarkastustiimissä on vastuutarkastaja, joka toimii ensisijaisena kontaktina tarkastettavan ja viraston välillä, sekä muita tarkastajia ja asiantuntijoita. Tarkastukseen voi osallistua myös tarkkailijoita.

Vastuutarkastaja ottaa yhteyttä tutkimuksen yhteyshenkilöön yleensä muutamaa viikkoa ennen aiottua tarkastusta ja ilmoittaa suunnitellusta tarkastusajankohdasta. Tarkastus voidaan tehdä myös ilman ennakkoilmoitusta.  Kirjallisessa tarkastusilmoituksessa vahvistetaan tarkastusajankohta ja -paikka. Ilmoituksessa on lista Fimealle lähetettävästä ennakkomateriaalista. Tarkastustiimin jäsenille tulee järjestää myös (read-only) pääsy tutkimuksessa käytettyihin sähköisiin järjestelmiin, kuten sähköisiin tietojenkeruulomakkeisiin ja tutkimuksen kantatiedostoon.

 Mikäli tarkastus tehdään osittain tai kokonaan etänä, testataan tarkastettavan kanssa ennakkoon soveltuvat videoneuvottelujärjestelmät sekä asiakirjojen toimittamiseen käytettävät alustat (turvasähköposti, sähköinen portaali tms).

Tarkastus

Tarkastuksen aloituskokouksessa keskustellaan tarkastuksen aikataulusta ja tarkastuksen sisällöstä. Tarkastuksessa haastatellaan tutkimushenkilökuntaa ja käydään läpi tutkimukseen liittyviä asiakirjoja (ml. potilasasiakirjat). Myös tutkimustilat ja laitteet voidaan tarkastaa. Tarkastajilla on oikeus ottaa kuvatallenteita tarkastuksen aikana.

Tarkastuksen aikana tavoitettavissa tulisi olla henkilö, joka voi antaa tarkastajille selvityksiä ja on perehtynyt tutkimusta koskeviin asiakirjoihin.

Loppukokouksessa tarkastajat kertovat tekemistään havainnoista. Jos tarkastuskäynnillä jää avoimia kysymyksiä, joihin ei saada riittävää vastausta, tarkastettavaa voidaan pyytää toimittamaan lisäselvityksiä.

Tarkastuspöytäkirja

Tarkastustiimi laatii tarkastuspöytäkirjan, jossa on kuvaus tehdyistä havainnoista ja puutteista. Puutteet luokitellaan seuraavasti: kriittinen, vakava tai muu (engl critical, major, minor).  Puutteiden luokittelu perustuu siihen, mikä on puutteen merkitys tutkittavien turvallisuuden, hyvinvoinnin ja oikeuksien tai tutkimustulosten luotettavuuden kannalta.  

Kun pöytäkirja on Fimeassa allekirjoitettu, lähettää vastuutarkastaja jäljennöksen toimeksiantajalle, sovitulle vastuuhenkilölle sekä tutkijalle, jos tarkastus on tehty tutkimuspaikassa. Tarkastettavalla on mahdollisuus antaa pöytäkirjasta lausunto. Lausunnossaan tarkastettava voi tuoda esille mikäli on eri mieltä pöytäkirjaan kirjatusta. Lisäksi tarkastajat voivat pyytää tarkastettavalta lisäselvitystä pöytäkirjassa esitettyihin puutteisiin liittyen. Tarkastettavaa pyydetään esittämään selvitys korjaavista ja ehkäisevistä toimenpiteistä vähintään vakaviksi ja kriittisiksi luokiteltujen puutteiden osalta.

Tarkastettavan antama lausunto ja lisäselvitykset sekä tarkastusryhmän arvio näistä liitetään lopulliseen tarkastuspöytäkirjaan.

Jos tehdään useita erillisiä, samaan tutkimukseen liittyviä tarkastuksia, voidaan laatia yhteenvetoraportti, joka koostaa yhteen erillisissä tarkastuksissa tehdyt havainnot.

GCP-tarkastus katsotaan päättyneeksi, kun tarkastuskohteen lausunto ja mahdolliset lisäselvitykset on arvioitu Fimeassa.  Myös arvio liitetään pöytäkirjaan ja toimitetaan tarkastettavalle ja toimeksiantajalle tiedoksi.

Tarkastukseen liittyvät asiakirjat arkistoidaan Fimean arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti (asianhallintajärjestelmässä).

Tarkastustuloksista tiedottaminen ja jälkivalvonta

GCP-tarkastuksien tuloksista raportoidaan EU:n kliinisten lääketutkimuksien CTIS-tietokantaan. Tarkastuspöytäkirjat ovat julkisia. EU-tietokannassa julkaistavissa pöytäkirjoissa huomioidaan tietojen luottamuksellisuus tutkimusasetuksen 81 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Tarkastuksessa havaittujen puutteiden suhteen on ryhdyttävä korjaaviin ja ehkäiseviin toimenpiteisiin. Tarpeen mukaan Fimea voi valvoa niiden toteuttamista esimerkiksi uusilla tarkastuksilla.

Jos tarkastuksessa havaitaan tutkittavien turvallisuuden tai tiedon luotettavuuden kannalta vakavia tai kriittisiä puutteita, voidaan tarkastuksen jatkotoimenpiteenä tarpeen mukaan keskeyttää tutkimus tai vaatia muuttamaan jotain seikkaa siinä. Myyntilupahakemuksen kyseessä ollessa puutteet voivat johtaa lisäselvityksiin tai hakemuksen hylkäämiseen. Jatkotoimenpiteistä vastaavat Fimean virkamiehet työjärjestyksen mukaisesti.

GCP-tarkastukset (lisätietojan antajat)

Lisätietoja

Sarianne Päivike, ylitarkastaja, p. 029 522 3233

Anne Timonen, ylitarkastaja, p. 029 522 3375

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]