Miten arvioida lääketiedon luotettavuutta?

KATSE

Kaikkeen internetistä löytyvään tietoon kannattaa suhtautua kriittisesti.

Alla olevassa KATSE -tarkistuslistassa luetellaan seikkoja, joiden avulla voidaan arvioida internetistä löytyvät lääkkeisiin liittyvän tiedon luotettavuutta. Samoja kriteereitä voidaan käyttää myös muun kirjallisen tiedon arviointiin.

KIRJOITTAJA: Kuka on tekstin kirjoittaja? Onko hän asiantuntija alallaan?

Lääketieteeseen tai terveydenhuoltoon liittyvän neuvon tulee olla alan ammattilaisen antama, ja kirjoittajan pätevyys tulee mainita. Tiedot kirjoittajasta/kirjoittajista voivat myös löytyä erillisen otsikon (esimerkiksi Tietoa sivustosta, Advisory Board tai Editorial Board) alta.

AJANKOHTAISUUS: Onko tieto ajankohtaista?

Luotettavalla sivustolla tiedon tuottamisen ja päivittämisen ajankohta ilmoitetaan selvästi. Yli kaksi vuotta vanha lääketieteellinen julkaisu on monesti jo vanhentunut.

TARKOITUS: Mikä on kirjoituksen tarkoitus? Onko kyseessä esimerkiksi mainos tai mielipidekirjoitus vai pyritäänkö objektiiviseen tiedonvälitykseen?

Kirjoituksella voi olla monenlaisia tavoitteita. Mainosten ja mielipidekirjoitusten päätavoitteena ei useinkaan ole antaa tietoa, joten niitä voidaan pitää vähemmän luotettavina.

Mainoskieleen kannattaa suhtautua varauksella ja hälytyskellojen pitää soida esimerkiksi seuraavanlaisiin ilmaisuihin törmättäessä: ”sataprosenttinen onnistuminen”, ”sensaatiomaiset tulokset”, ”tieteellinen läpimurto”, ”ihmeparantuminen” tai ”salainen kaava”. Myöskään lupauksiin pikaisesta paranemisesta ei kannata luottaa.

SPONSOROINTI: Kuka rahoittaa sivustoa? Sponsorointi voi vaikuttaa valittuun näkökulmaan.

Sivustolla on selvästi ilmoitettava sen mahdollisesti saama ulkopuolinen tuki (kaupallinen tai ei-kaupallinen organisaatio). Tiedot voivat löytyä erillisestä osiosta (esimerkiksi Tietoa sivustosta, Käyttöehdot tai About this site). Sivuston sponsorointiin kannattaa kiinnittää huomiota. Sponsoroitu tieto keskittyy tyypillisesti yhden hoitovaihtoehdon tai valmisteen kuvaamiseen. Internet-sivuston osoitteesta saa viitteitä sivuston omistajasta ja alkuperästä. Suomenkielisillä sivuilla fi-päätteisen sivuston taustalla voi olla niin julkinen kuin yksityinenkin taho. Englanninkielisillä sivuilla osoitteen gov-pääte viittaa viranomaiseen ja edu-pääte koulutusorganisaatioon. Org-pääte on aikaisemmin viitannut ei-kaupalliseen järjestöön ja com-pääte kaupalliseen tiedon tuottajaan, mutta nykyään päätteitä voi ostaa ja käyttää kuka vaan. Esimerkiksi kaupallisten toimijoiden osoitteen perässä voi olla jokin muu kuin com-pääte. On olemassa myös monia muita verkkosivuosoitteiden päätteitä.

EVIDENSSI: Onko tiedon yhteydessä kerrottu, mihin se perustuu? Voiko viitteet jäljittää helposti?

Tieto voi perustua kokemukseen tai tutkimukseen. Tutkimukseen perustuvaa tietoa pidetään luotettavimpana. Kaikkien väitteiden tulee perustua asianmukaiseen puolueettomaan näyttöön. Paras näyttö on tuloksilla, jotka on saatu kliinisissä vertailututkimuksissa. Yksittäinen asiantuntijan mielipide ilman lähdemainintaa on todistusvoimaltaan heikoin. Tapausselostukset ovat todistusvoimaltaan mielipiteen ja kliinisten tutkimusten välissä.

Sivulla esitetyn tiedon tueksi tulee esittää viitteet tiedon lähteeseen eli tutkimusraporttiin, jonka tuloksiin tieto perustuu. Viitetiedoissa tulee kertoa ainakin tiedon lähteen tai tutkimuksen nimi ja julkaisupaikka.