Lääke75+

Lääke75+ -tietokanta (uusi)

Lääke75+ tarkoituksena on tukea 75 vuotta täyttäneiden lääkehoitoa koskevaa kliinistä päätöksentekoa ja parantaa lääkitysturvallisuutta perusterveydenhuollossa. Lääke75+ sisältää luokittelun ja suosituksen lähes 500 lääkeaineen tai niiden yhdistelmien käytöstä iäkkäillä.

Lääke75+:a ylläpitää Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Se on kaikkien käytettävissä maksutta Fimean Lääkehaun kautta.

Lääkehaku

Usein kysytyt kysymykset

Lääke75+ sisältö

Lääkeaineet on luokiteltu A-, B-, C- ja D-luokkiin. Luokka kuvaa lääkeaineen soveltuvuutta 75 vuotta täyttäneiden käyttöön. Luokittelu on rakennettu kliinistä moniammatillista asiantuntemusta hyödyntävällä konsensusperiaatteella. Asiantuntijaryhmä päivittää tietokortit vähintään kolmen vuoden välein tai tarpeen vaatiessa.

  • A (vihreä):

Sopii iäkkäille. Lääkeainetta voidaan käyttää kuten nuoremmilla. Ikääntymismuutokset eivät aiheuta muutoksia lääkeannokseen tai ottotiheyteen. Haittavaikutukset eivät poikkea nuoremmista.

  • B (harmaa):

Tutkimusnäyttö tai käyttökokemus iäkkäillä on toistaiseksi niukkaa tai lääkkeen teho vähäinen.

  • C (keltainen):

Soveltuu varauksin iäkkäille. Lääkeainetta voidaan käyttää harkiten. Käytössä tulee ottaa huomioon ikääntymismuutosten vaikutukset lääkeannokseen tai ottotiheyteen. Huomioitava myös munuaistoiminnan vaikutukset lääkehoitoon. Lääkkeen käyttöön voi liittyä merkittävä haitta- tai yhteisvaikutuksen riski.

  • D (punainen):

Vältä käyttöä iäkkäillä. Lääkeaineen haittavaikutusriski ylittää tavallisesti hoidosta saatavan kliinisen hyödyn. Käyttö mahdollista erityistapauksissa.

  • Ei luokittelua: 

Lääkeainetta ei ole luokiteltu. Lääke75+ sisältää yleisimmät perusterveydenhuollossa 75 vuotta täyttäneiden hoidossa käytettävät lääkkeet. Lääke75+ ei sisällä vain sairaalassa käytettäviä lääkkeitä, suonensisäisesti annosteltavia lääkkeitä, syöpälääkkeitä, rokotteita, erityislupavalmisteita ja vain toimenpiteiden tai erityistilanteiden yhteydessä käytettäviä lääkkeitä.

Lääkeainekohtainen suositusteksti sisältää tietoa lääkkeen vaikutuksista ja annostelusta sekä tyypillisimmistä haitta- ja yhteisvaikutuksista. Suositusteksteissä ei oteta huomioon hoitoaiheita eikä vasta-aiheita.

Lääke75+ laadinnassa on huomioitu muita käytössä olevia iäkkäiden lääkehoidon kriteeristöjä (Beers, STOPP/START, EU(7)-PIM, Ruotsin indikaattorit iäkkäiden lääkehoidosta, STOPPFall).

Lääke75+ käyttö 

Lääke75+ on kaikkien käytettävissä maksutta, ja se on tarkoitettu ensisijaisesti lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Se on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. On huomattava, että yksittäisen potilaan kohdalla saatetaan joutua käyttämään myös D-luokkaan kuuluvia lääkevalmisteita. Lääkehoito tulee aloittaa, muuttaa tai lopettaa lääkärin valvonnassa.

Lääke75+ sisältö on saatavissa avoimena data. Tutustu Fimean avoimen datan lisenssiehtoihin CC BY 4.0.

Lääkehakupalvelut:

Lääke75+
Lääke75+ (schema ja ohjeet)
Lääke75+ (XML, päivittyy päivittäin)

Lue lisää

Paulamäki J, Jyrkkä J, Hyttinen V, Jämsen E. Prevalence of potentially inappropriate medication use in older population: comparison of the Finnish Meds75+ database with eight published criteria. BMC Geriatr 2023; 23(1):139. https://doi.org/10.1186/s12877-022-03706-z

Paulamäki J, Jyrkkä J, Huupponen R, Jämsen E, Ahonen J, Antikainen R, Hartikainen S, Jauhonen H-M, Laurila J, Roitto H-M, Söderling R, Tiihonen M, Kalso E. Lääke75+ auttaa iäkkään potilaan kivun hoidossa.  Suomen lääkärilehti 2022; 77(9-10):372-375.

Paulamäki J, Jyrkkä J, Jämsen E. Lääke75+-tietokanta edistää iäkkäiden lääkitysturvallisuutta. Sic! Lääketietoa Fimeasta 1/2021. Julkaistu verkossa 19.3.2021. www.sic.fimea.fi

Jyrkkä J. Miten Lääke75+-tietokanta tehdään. Sic! Lääketietoa Fimeasta 2019; 9(1-2):34-35.

Beers Criteria

American Geriatrics Society 2019 Updated AGS Beers Criteria for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults. J Am Geriatr Soc 2019; 67:674-694. https://doi.org/10.1111/jgs.15767

STOPP/START (käytetään vain STOPP-osiota)

O’Mahony D, O’Sullivan D, Byrne S, O’Connor MN, Ryan C, Gallagher: STOPP/START criteria for potentially inappropriate prescribing in older people: version 2. Age Ageing 2015; 44:213-218. https://doi.org/10.1093/ageing/afu145

EU(7)PIM list

Renom-Guiteras A, Meyer G, Thürmann PA. The EU(7)-PIM list: a list of potentially inappropriate medications for older people consented by ex-perts from seven European countries. Eur J Clin Pharmacol 2015; 71:861-875. https://doi.org/10.1007/s00228-015-1860-9

STOPPFall

Seppälä LJ, Petrovic M, Ryg J, Bahat G, Topinkova E, Szczerbi’nska K, ym. STOPPFall (Screening Tool of Older Persons Prescriptions in older adults with high fall risk): a Delphi study by the EuGMS Task and Finish Group on Fall-Risk-Increasing Drugs. Age Ageing 2021; 50:1189-1199. https://doi.org/10.1093/ageing/afaa249

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Socialstyrelsen. Äldre och läkemedel. 2019 [viitattu 2.3.2023]. Saatavissa: https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/aldre/aldres-halsa/aldre-och-lakemedel/

Ladattavat logot:

Lääke75+ -logot (zip-paketti)

Logoja ei saa käyttää kaupalliseen käyttöön. Lisätietoja tarvittaessa [email protected].

Lääke75+ Iäkkäiden lääkityksen tietokanta -logo.

Lääke75+ (lisätietojen antajat)

Lisätietoja

Johanna Jyrkkä, tutkimus- ja kehittämisasiantuntija, puh. 029 522 3514
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]