Lääkebarometri

Lääkebarometri -aineistojen käyttöluvat

Lääkebarometri on väestölle suunnattu kyselytutkimus, jonka avulla selvitetään suomalaisten näkemyksiä lääkkeistä. Joka toinen vuosi toteutettavan väestökyselyn sisältö koostuu vaihtuvista lääkehoidon ajankohtaisia teemoja käsittelevistä moduuleista. Kansalaisille suunnatun väestökyselyn tulokset tuovat lisätietoa rekistereistä saatavaan tietoon väestön lääkkeiden käytöstä. Tietoja voidaan hyödyntää lääkehuollon kehittämisessä ja lääkkeiden järkevän käytön edistämisessä.

Lääkebarometrin toteutuksesta ja kyselyn perustulosten raportoinnista vastaa Fimea.

Vuosien 2015 ja 2017 aineistot ovat käytettävissä ainoastaan tieteelliseen tutkimukseen. Tieteellisen tutkimuksen käyttötarkoitus katsotaan osoitetuksi, kun tietolupahakemuksessa on kuvattu tutkimushankkeen vastuuhenkilön riittävä tieteellinen pätevyys (tohtoritaso) ja suunnitelma tulosten julkaisemisesta vertaisarvioidussa lehdessä. Lääkebarometrin aineisto voidaan esimerkiksi luovuttaa pro gradu -tutkielmaan ainoastaan silloin, jos hakijana on ohjaaja (tieteellinen pätevyys) ja tarkoitus on julkaista tulokset vertaisarvioidussa lehdessä (ns. artikkeligradu). Tutkimuksen, jossa aineistoa käytetään, tulee noudattaa kyselyjen saatekirjeissä osoitettua tutkimuksen tavoitetta ja tarkoitusta.

Vuoden 2019 ja sen jälkeen toteutettuja Lääkebarometri-aineistoja voi hakea tieteellisen tutkimuskäytön lisäksi kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, opetukseen sekä suunnittelu- ja selvitystehtäviin.

Ohjeet Lääkebarometri-aineistojen hakemiselle

Tietolupaa voi hakea täyttämällä tietolupahakemuksen ja laatimalla sen liitteeksi tutkimus-/aineiston käyttösuunnitelman, tietosuojailmoituksen, tiedon hyödyntämissuunnitelman sekä salassapitositoumukset tietolupahakemuksessa mainituilta tutkijoilta ja muilta aineistoa käsitteleviltä henkilöiltä. Tietolupaa haetaan käyttämällä Fimean Tietoluvat -verkkosivulta löytyvää lomaketta. Samalta verkkosivulta löytyvät muiden liitetiedostojen lomakepohjat. Allekirjoitettu tietolupahakemuslomake liitteineen toimitetaan Fimean kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo(@)fimea.fi.

Fimea arvioi tietolupahakemukset tapauskohtaisesti ja käytöstä laaditaan sopimus. Tietolupahakemuksen käsittelyyn ja sopimusprosessiin on hyvä varata aikaa vähintään kuukausi. Lääkebarometri-aineistojen tietoluvasta ja aineistojen toimittamisesta ei peritä maksua. Aikaisemmin myönnetyn luvan jatkamista tai tarkistamista tai tutkijaryhmän täydentämistä koskeva päätös maksaa 55 euroa (Fimean maksuasetus, Finlex.fi).

Lue lisää:

Lääkebarometri muuttujakirja (pdf, www.julkari.fi)

Lääkebarometri-logo.

Lääkebarometri: sisältö

Lisätietoja:

Johanna Jyrkkä, tutkimus- ja kehittämisasiantuntija, p. 029 522 3514

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]