Lyhenteet

SPOR / Lyhenteet

Lukuisat lyhenteet voivat aiheuttaa hämmennystä. Tähän on koottu SPOR-sivuilla esiintyvien lyhenteiden merkityksiä.

API                      tässä: Application Programming Interface, ohjelmointirajapinta
                             (myös Active Pharmaceutical Ingredient)

CAP                     Centrally Authorised Product (keskitetyt myyntiluvat)

CESSP                Common European Single Submission Portal (tuleva sähköinen hakemusjärjestelmä)
(vrt. CESP Common European Submission Portal)

eAF                     electronic Application Form (sähköinen hakemuslomake)

EUTCT                European Union Telematics Controlled Terms, termistötietokanta (viitetiedot)

IDMP                  Identification of Medicinal Products, lääketietostandardit

ISO                      International Organization for Standardization

JIRA                    tehtävienhallintaohjelmiston nimi

MAH                   Marketing Authorisation Holder, myyntiluvan haltija

MAA                   tässä: Marketing Authorisation Applicant, myyntiluvan hakija 
                             (myös Marketing Authorisation Application)

MDM                 Master Data Management, ydintiedon hallinta

MRL                  Maximum Residue Limit, lääkevalmisteen varoaika

NAP                  Nationally Authorised Product (kansalliset myyntiluvat)

NCA                  National  Competent Authority, kansallinen lääkevirasto (esim. Fimea)

OID                   ISO/IEC-standardin mukainen yksilöintitunnus (numerosarja)

OMS                 Organisation Management Systems, organisaatiotietojen hallintapalvelu

PMS                  Product Management Systems, lääkevalmistetietojen hallintapalvelu

RMS                  tässä: Referential Management Systems, viitetietojen hallintapalvelu
                             (myös Reference Member State)

SMS                  Substance Management Systems, lääkeainetietojen hallintapalvelu

SPOR                lyhenne sanoista: Substance, Product, Organisation ja Referentials

xEVMPD            Extended EudraVigilance Medical Product Dictionary