Saavutettavuus

Saavutettavuusseloste

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea pyrkii takaamaan jokaisen verkkosivustonsa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) mukaisesti.

Lailla digitaalisten palvelujen tarjoamisesta on kansallisesti täytäntöön pantu ns. EU:n saavutettavuusdirektiivi (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102 julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta)

Tämä saavutettavuusseloste koskee Fimea.fi - verkkosivustoa.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Fimean verkkosivut ja niillä julkaistut materiaalit täyttävät vaatimukset osittain. Poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei sovelleta saavutettavuusvaatimuksia

Verkkosivuilla ennen 23.8.2018 julkaistuihin toimisto-ohjelmistojen tiedostomuotoihin ei sovelleta lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta.

Verkkosivuilla oleviin, ennen 23.9.2019 arkistoituihin sisältöihin, joita ei päivitetä eikä tarvita viranomaisessa kesken olevan asian hoitamisessa, ei sovelleta lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta.

Ei-saavutettava sisältö:

Erityislupahaku:

Käyttöliittymä ei ole saavutettava. Erityislupaprosessin sähköistys on valmisteilla. Hausta tehdään saavutettava prosessin osana.

Lääkehaku:

Lääkehaku sisältää pdf-tietostoina lääkkeiden pakkausselosteita ja valmisteyhteenvetoja, jotka eivät ole saavutettavia. Ennen 23.8.2018 julkaistuihin ei sovelleta saavuttavuusvaatimuksia. Muiden muuttaminen niiden lukumäärän (tuhansia) johdosta ei ollut mahdollista ennen 23.9.2020. Meneillään on EU-hanke näiden materiaalien sähköistämistä, missä yhteydessä materiaalit muutetaan saavutettaviksi.

Toimisto-ohjelmien tiedostomuodot:

Fimean verkkosivuilla on ennen 23.9.2019 arkistoitua sisältöä, jota ei päivitetä eikä tarvita viranomaisessa kesken olevan asian hoitamisessa.

Määräykset ja ohjeet muutetaan saavutettaviksi seuraavan sisältöpäivityksen yhteydessä. (lukumäärään perustuva kohtuuton rasite)

Haittavaikutusilmoituslomake päivitetään saavutettavaksi meneillään olevan haittavaikutusrekisteri-projektin yhteydessä.

Sivustolla on runsaasti lääkevalmisteiden myyntiluvanhaltijoiden tuottamaa materiaalia (Lääkevalmisteiden tuotekohtaiset riskienminimointimateriaalit, lääketurvatiedotteet terveydenhuollon ammattilaisille, riskienhallintasuunnitelmien yhteenvedot). Osa näistä on julkaistu ennen 23.8.2018, jolloin niihin ei sovelleta lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Uudemmat myyntiluvanhaltijoiden tuottamat materiaalit muutetaan saavutettaviksi siinä vaiheessa, kun niihin tulee päivityksiä ja European Medical Agency on päivittänyt materiaalien mallipohjat. (lukumäärään perustuva kohtuuton rasite)

Verkkosivujen sisältö:

Verkkosivujen saavutettavuus hyvällä tasolla. Sivustolle tehdään saavutettavuusauditointi vuoden 2021 aikana. Jos auditoinnissa havaitaan puutteita, ne pyritään korjaamaan mahdollisimman nopeasti. 

Sähköinen asiointi

Fimean sähköinen asiointi ei tällä hetkellä täytä saavutettavuusvaatimuksia. Nykyinen palvelu on tulossa elinkaarensa päähän. Palvelu muutetaan saavutettavaksi samalla kun se uudistetaan.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 23.02.2021

Seloste perustuu Fimean itsearviointiin. Arvioinnissa käytetty SiteImprove –analytiikkatyökalua.

Palaute ja yhteystiedot

Saavutettavuuspalautetta voi lähettää Fimean kirjaamoon.

Yhteystiedot: [email protected]

PL 55, 00034 FIMEA

Puh. vaihde 029 522 3341

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit ilmoittaa asiasta valvontaviranomaiselle.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000