Veripalvelutoimintaa koskeva lainsäädäntö

Veripalvelutoimintaa koskeva lainsäädäntö

Lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa verensiirtoon tai muihin hoidollisiin tarkoituksiin käytettävän ihmisveren ja sen osien laatu ja turvallisuus. Laatu- ja turvallisuusvaatimusten toteutuminen pyritään varmistamaan sillä, että toiminta on luvanvaraista, vastuuhenkilöt tulee nimetä, henkilöstö tulee perehdyttää, tilojen, laitteiden ja materiaalien tulee olla asianmukaiset, ja toiminta tulee dokumentoida kattavasti.

Kansallisella lainsäädännöllä on pantu täytäntöön veripalvelutoimintaa ja veriturvallisuutta koskevat EU-säädökset. Veripalvelulaitosten ja verikeskusten tulee laatujärjestelmässään käyttää veripalvelutoimintaa koskevia hyviä toimintatapoja, eli komission yhdessä EDQM:n (European Directorate for the Quality of Medicines) kanssa kehittämiä hyviä toimintatapoja koskevia ohjeistoja (ns. Good Practice Guidelines).