Vireillä olevat myyntilupahakemukset

Vireillä olevat myyntilupahakemukset

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettuun lakiin (621/1999) perustuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ylläpitää kahden viikon välein päivitettävää luetteloa kaikista Fimeassa vireillä olevista myyntilupahakemuksista. Luettelo sisältää tietoja hakijasta, hakemuksen laadusta, vireille tulon ajankohdasta ja hakemusten lukumäärästä niiden ATC-luokan ja vaikuttavan aineen mukaan ryhmiteltynä. Luetteloon ei ole sisällytetty keskitetyn menettelyn mukaisia myyntilupa-asioita, joiden osalta tietopyynnöt tulee toimittaa Euroopan lääkevirastoon (European Medicines Agency, EMA).

Muita Fimean asiakirjoja koskevat pyynnöt tulee toimittaa osoitteella:

Lääkelan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Kirjaamo

PL 55 (Mannerheimintie 166)
00034 FIMEA

kirjaamo(@)fimea.fi