Tietoluvat

Tietoluvat

Salassa pidettävien tietojen käyttäminen esimerkiksi tieteelliseen tutkimukseen tai viranomaisen suunnittelu- ja selvitystyöhön edellyttää tietolupaa. Salassa pidettäviä tietoja ovat esimerkiksi liikesalaisuudet ja henkilöiden terveystiedot.

Toimi näin

Jos hakemuksesi koskee ainoastaan Fimean omia tietoja, hae tietolupaa Fimeasta tämän sivun ohjeiden mukaisesti.

Poikkeuksen muodostaa Fimean tutkimushankkeet kuten Lääkebarometri, jonka aineiston hakemisesta tutkimuskäyttöön on oma ohjeistus. Löydät ohjeet sivulta: Lääkebarometri

Jos haluat yhdistää Fimean rekistereihin sisältyviä henkilötietoja muiden tahojen henkilötietoihin, hae tietolupaa Findatalta heidän antamansa ohjeistuksen mukaan. Löydät Findatan ohjeistuksen täältä: Tietolupahakemukset

Fimeasta tietolupaa haetaan lomakkeella

Hae tietolupaa tällä lomakkeella: Tietolupahakemus (doc)

Täydennä lomake huolellisesti ja varmista, että mukana on tarvittavat liitteet. Pakolliset liitteet on merkitty lomakkeeseen tähdellä.

Salassapitositoumukset pyydetään antamaan lomakkeella: Salassapitositoumus (doc)

Tietosuojailmoituksen tekemisessä voi hyödyntää mallia: Tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoitus (rtf)

Tiedonhyödyntämissuunnitelman laatimisessa kannattaa hyödyntää mallia: Tiedonhyödyntämissuunnitelma (doc)

Tietosuojan vaikutustenarvioinnin laatimisessa voi hyödyntää hakijaorganisaation omaa tai Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta löytyvää lomakepohjaa. Vaikutustenarviointi tulee täyttää aina, jos käsitellään henkilötietoja.

Tietolupahakemuksessa on ilmoitettava tiedot, joiden perusteella lupaharkinta voidaan tehdä.

Tietolupahakemuksessa on ilmoitettava aineistojen käyttötarkoitus sekä perusteltava miksi aineisto tulisi antaa pyydetyssä laajuudessa. Lisäksi on esitettävä selvitys siitä, että salassa pidettävien tietojen suojaus järjestetään asianmukaisesti.

Tarvittavien tietojen toimittaminen nopeuttaa tietolupahakemuksen käsittelyä. Kiinnitä huomiota erityisesti Fimeasta pyydettävien tietojen mahdollisimman tarkkaan määrittelemiseen. Fimean rekistereiden aineistokuvauksia löytyy Aineistokatalogista (www.aineistokatalogi.fi). Lisätietoja rekistereiden tietosisällöistä saa tarvittaessa myös rekistereiden yhteyshenkilöiltä. Huomioithan aineistokuvauksissa esitetyt huomiot rekistereistä sekä haittavaikutusrekisterin tietojen käytössä huomioitavaa -dokumentin (pdf). Jos tietolupahakemuksen käsittelyyn tarvitaan lisätietoja, Fimea ottaa yhteyttä hakemuksen tekijään.

Toimita hakemus kirjaamoon

Allekirjoitettu tietolupahakemuslomake liitteineen toimitetaan Fimean kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo(@)fimea.fi. Hakemuksen voi toimittaa myös Fimean turvapostilla: Turvaposti. Käytä turvapostia, jos tietolupahakemuksesi sisältää tutkittavien henkilötietoja tai salassa pidettäviä tietoja.

Vaihtoehtoisesti hakemusasiakirjat voidaan toimittaa myös postitse. Jos hakemus toimitetaan postitse, papereita ei tule niitata yhteen. Postiosoite: Fimea, PL 55, 00034 Fimea.

Lupapäätös

Jos tietolupahakemus koskee salassa pidettäviä tietoja, tehdään tietoluvasta maksullinen päätös. Hakija sitoutuu noudattamaan päätöksen ehtoja. Muissa tilanteissa tietoaineiston käytön ehdoista laaditaan sopimus. Maksusta säädetään STM:n asetuksessa Fimean maksullisista suoritteista: Fimean maksuasetus (Finlex.fi).

Voimassa olevat maksut ovat:

  • Uutta tieteellistä tutkimusta koskevaa tietolupaa tai aineiston laajennusta koskeva päätös 385 €
  • Yksittäiseen väitöskirjatyöhön liittyvä tietolupa- tai aineiston laajennuspäätös 220 €
  • Aikaisemmin myönnetyn luvan jatkamista tai tarkistamista tai tutkijaryhmän täydentämistä koskeva päätös 55 €

Aineiston toimittaminen

Aineiston toimittamisesta sovitaan tapauskohtaisesti Fimean ja luvansaajan välillä. Fimea veloittaa hakijalta aineiston poiminnasta ja toimittamisesta tuntiveloituksella Fimean liiketaloudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden hinnaston (pdf) mukaisesti. Hakijan on mahdollista pyytää etukäteen kustannusarviopyyntö poiminnan toteutuksesta.

Kun tietoja luovutetaan toisiolain nojalla, luovutetaan aineisto vain tietoturvalliseen käyttöympäristöön. Hakija vastaa tietoturvallisen käyttöympäristön käyttöön saamisesta ja siihen liittyvistä kustannuksista. Aineistoa voi käsitellä esimerkiksi Findatan etäkäyttöympäristössä, jonka tarkemmat tiedot ja hinnasto löytyvät Findatan verkkosivuilta.

Toisiolain mukainen neuvontapalvelu

Annamme tietoa rekistereihimme tallennettujen tietojen toissijaisesta käytöstä osoitteesta: kirjaamo(@)fimea.fi. Jos tietoja yhdistetään useasta eri rekisteristä, ota yhteyttä Findataan.