Apteekkipalveluiden saatavuus

Apteekkipalveluiden saatavuus

Fimean lakisääteisenä tehtävänä on varmistaa apteekkipalveluiden maanlaajuinen saatavuus (Lääkelaki 395/1987). Fimea myöntää apteekkiliikkeen harjoittamiseen vaadittavat apteekkiluvat ja valvoo apteekkien toimintaa.

Apteekkilupaan voidaan liittää lääkkeiden saatavuuden turvaamiseksi apteekkiliikkeen aukioloaikoja tai sivuapteekin ja apteekin palvelupisteen ylläpitämistä koskevia ehtoja.

Lääkebarometri on väestölle suunnattu kyselytutkimus, jonka avulla selvitetään suomalaisten näkemyksiä lääkkeistä. Väestökysely toteutetaan joka toinen vuosi. Yhdessä kyselyn osiossa selvitetään väestön kokemuksia lääkkeiden ostopaikoista ja lääkkeiden hankinnasta. Lääkebarometrin toteutuksesta ja kyselyn perustulosten raportoinnista vastaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Apteekkipalveluiden saatavuuden tunnusluvut

Apteekkitoimipisteiden lukumäärä

Taulukko 1. Apteekkitoimipisteiden lukumäärä ja myönnetyt apteekkiluvat vuosina 2010─2022 (tilanne vuoden viimeisenä päivänä).

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Apteekit 618 620 618 616 615 612 613 616 618 623 626 632 637
Sivuapteekit 194 198 200 199 201 204 201 196 196 194 192 191 191
Palvelupisteet* (109) 22 (na) 36 (64) 55 (43) 86 (20) 93 (10) 108 (3) 107 109 114 123 124 123
Verkkopalvelu** - (na) (na) (na) (na) 101 105 102 104 130 143 225 248
Uusia apteekkeja perustettu*** 0 0 2 0 0 0 2 (0) 11 (3) 8 (2) 5 (5) 6 (3) 6 (5) 0 (6)
Apteekki suljettu**** 0 (1) 1 (1) 0 (2) 2 (2) 0 (2) 0 (1) 1 (3) 0 (2) 0 (1) 0 (1) 0 (2) 0 (0) 0 (1)
Myönnetyt apteekkiluvat 74 91 68 61 60 76 69 89 78 82 79 105 99
Myönnetyt sivuapteekkiluvat 31 36 16 20 24 23 18 24 27 17 21 22 18

* Suluissa lääkekaappien lukumäärä, laki palvelupisteistä tullut voimaan 1.2.2011.

** Laki apteekkien verkkopalveluista tullut voimaan 1.2.2011.

*** Suluissa kyseisenä vuonna avanneiden uusien apteekkien lukumäärä.

**** Suluissa kyseisenä vuonna suljetut sivuapteekit.

Lähde: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Apteekkien lukumäärä on kasvanut hieman viimeisen 12 vuoden aikana, sillä apteekkeja oli 618 vuonna 2010 ja vuonna 2022 apteekkeja oli yhteensä 637. Sivuapteekkien määrä vastaavana ajankohtana on laskenut 194:stä 191:een.

Kuvio 1. Apteekkitoimipisteiden lukumäärä Suomessa vuosina 2010─2022 (tilanne vuoden viimeisenä päivänä).

Uusia apteekkeja on perustettu vuosina 2016–2022 noin 40 ja uusia apteekkeja on avattu 24. Tarkastelujakson aikana on suljettu 4 apteekkia ja 19 sivuapteekkia.

Kuvio 2. Vuosina 2010─2022 Suomessa perustetut, avatut ja suljetut apteekit.

Apteekkien aukioloajat

Taulukko 2. Yksityisten apteekkien aukioloajat vuosina 2017–2022.

  2017 2018 2019 2020 2021 2022
Avoinna pääapteekit
keskiarvo (h/viikko)
58 58 58 58 58,5 58
Avoinna pääapteekit ma-pe
keskiarvo (h/päivä)
10 10 10 10 10 10
Avoinna sivuapteekit
keskiarvo (h/viikko)
40 40 38 37 39 38
Avoinna sivuapteekit ma-pe
keskiarvo (h/päivä)
8 8 7,5 7,2 7,5 7,4
Avoinna la (%) 77 76 78 78 79 78
Avoinna su (%) 26 27 29 29 28 29
Avoinna
keskiarvo (h/viikko)
54 54 54 54 54 54
Avoinna ma-pe
keskiarvo (h/päivä)
9,5 9,4 9,4 9,4 9,5 9,5
Avoinna la
keskiarvo (h)
6,5 6,5 6,6 6,5 6,5 6,6
Avoinna su
keskiarvo (h)
5,4 5,5 5,6 5,6 5,6 5,7

Lähde: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Yksityiset apteekit olivat vuonna 2022 avoinna arkisin (ma-pe) keskimäärin 9,5 tuntia, lauantaisin keskimäärin 6,6 tuntia ja sunnuntaisin keskimäärin 5,7 tuntia.

Kuvio 3. Yksityisten pää- ja sivuapteekkien keskimääräinen aukioloaika vuonna 2022.

Apteekkipalveluiden alueellinen saatavuus

Taulukko 3. Apteekkien lukumäärä (pää- ja sivuapteekit) maakunnittain asukasmäärään suhteutettuna vuosina 2017─2022.

  Asukasta per apteekki Apteekkien lukumäärä
Maakunta 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Uusimaa 10321 10456 10642 10832 10712 10613 168 164 160 156 156 156
Ahvenanmaa 7606 7586 7532 7471 7447 7372 4 4 4 4 4 4
Päijät-Häme 7306 7326 7349 7129 7165 7187 28 28 28 28 28 28
Pirkanmaa 7400 7326 7262 7190 7255 7315 72 72 72 72 71 70
Pohjois-Pohjanmaa 6828 6813 6784 6768 6869 6864 61 61 61 61 60 60
Etelä-Karjala 6270 6305 6346 6388 6438 6493 20 20 20 20 20 20
Keski-Pohjanmaa 6166 6174 6181 6196 6222 6253 11 11 11 11 11 11
Kanta-Häme 6056 6079 6092 6104 6120 6169 28 28 28 28 28 28
Varsinais-Suomi 6071 6043 6018 5918 5982 5971 80 80 80 81 80 80
Keski-Suomi 5562 5565 5564 5394 5402 5412 49 49 49 51 51 51
Pohjanmaa 5344 5501 5494 5639 5650 5655 33 32 32 32 32 32
Pohjois-Savo 5385 5399 5397 5309 5339 5481 46 46 46 46 46 45
Lappi 5326 5348 5353 5369 5410 5431 33 33 33 33 33 33
Etelä-Pohjanmaa 5157 5183 5338 5241 5270 5303 37 37 36 36 36 36
Pohjois-Karjala 5243 5267 5275 5200 5234 5258 31 31 31 31 31 31
Satakunta 4945 5102 5129 5161 5205 5248 43 42 42 42 42 42
Kainuu 5036 5090 5119 5165 5219 5283 14 14 14 14 14 14
Kymenlaakso 4985 5043 5088 5349 5418 5485 32 32 32 32 32 32
Etelä-Savo 3434 3377 3403 3650 3708 3774 38 39 39 39 39 39
Koko maa 6722 6741 6765 6793 6779 6790 828 823 818 817 814 812

Lähde: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Karttakuviossa A on väreillä kuvattu maakuntakohtaisia eroja asukkaiden lukumäärässä apteekkia kohden ja karttakuviossa B apteekkien määrää maakunnittain vuonna 2022. Apteekkeja on väestömäärään suhteutettuna eniten Etelä-Savossa ja vähiten Uudellamaalla. Lukumääräisesti apteekkeja on eniten Uudellamaalla ja vähiten Ahvenanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

Kuvio 4. Apteekkien lukumäärä (pää- ja sivuapteekit) maakunnittain (B) sekä asukasmäärään suhteutettuna (A) vuonna 2022. Lähteet: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Tilastokeskus sekä Kainu M, Lehtomaki J, Parkkinen J, Miettinen J, Kantanen P, Vesanen S, Lahti L (2023). geofi: Access Finnish Geospatial Data. R package version 1.0.8.

Väestön kokemus apteekkipalveluiden saatavuudesta

Taulukko 4. Väestön kokemus apteekkipalveluiden saatavuudesta Suomessa.

 

2017
Täysin tai jokseenkin samaa mieltä
n=7920
%

2019
Täysin tai jokseenkin samaa mieltä
n=2104
%

2021
Täysin tai jokseenkin samaa mieltä
n=2081
%

Apteekkeja on riittävän lähellä, jotta saan lääkkeeni vaivattomasti 89,9 94,8 95,4
Lääkkeiden hankinta on vaikeaa vähäisten ostopaikkojen vuoksi 7,0 5,8 5,0
Olen usein ollut tilanteessa, jossa olisin tarvinnut lääkettä, mutta apteekki on ollut kiinni 10,8 18,7 13,0

Lähde: Lääkebarometri, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Harvempi vastasi vuonna 2021 olleensa usein tilanteessa, jossa olisi tarve lääkkeelle, mutta apteekki on kiinni. Myös yhä harvempi koki lääkkeiden hankinnan vaikeaksi vähäisten ostopaikkojen vuoksi. Yhä useampi, peräti 95,4 % vastaajista vastasi vuonna 2021 apteekkeja olevan riittävän lähellä, jotta lääkkeet saa vaivattomasti.

Kuvio 5. Väestön kokemus apteekkipalveluiden saatavuudesta Suomessa.