Lääkinnällisten laitteiden maksut

Maksut

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean maksullisista, julkisoikeudellisista suoritteista. Tämänhetkinen maksuasetus (1282/2023) tuli voimaan 1.1.2024 ja sen on tarkoitus olla voimassa 31.12.2024 saakka. Fimean menot katetaan pääosin valvonta- ja palvelutoiminnasta saatavilla maksuilla.  

Maksuasetuksen liitteen kohdissa 5, 7, 11 ja 12 määritetyt maksut koskevat Fimean suorittamia lääkinnällisten laitteiden valvontatoimia. 

Maksuasetuksen lisäksi kansallinen laki lääkinnällisistä laitteista (719/2021) määrittelee vuosittain veloitettavat valvontamaksut. Valvontamaksut koskevat Fimealle EUDAMED- tai CERE-rekisteriin rekisteröityneitä toimijoita.

 

Maksut

Lääkinnällisten laitteiden luvat ja ilmoitukset

Lääkinnällisten laitteiden luvat ja ilmoitukset

Lääkinnällisten laitteiden luvat ja ilmoitukset

Lääkinnällisten laitteiden kliinisiä tutkimuksia koskevat maksut

Lääkinnällisten laitteiden kliinisiä tutkimuksia koskevat maksut

Maksulliset suoritteet 

Lääkinnällisten laitteiden kliinisiä tutkimuksia koskevat maksut

Lääkinnällisten laitteiden kliinisiä tutkimuksia koskevat maksut

Maksuttomat suoritteet

Maksuasetuksen 2§ mukaan maksua ei peritä yksityisen tutkijan, tutkijaryhmän, yliopiston laitoksen, yliopistollisen sairaalan klinikan, yliopistollisen eläinsairaalan tai Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ilman ulkopuolista rahoitusta tai yleishyödyllisen yhteisön rahoituksella tekemään lääkinnällisen laitteen kliiniseen tutkimukseen tai in vitro diagnostiikkaan käytettävän lääkinnällisen laitteen suorituskyvyn arviointitutkimukseen liittyvän ilmoituksen tai lupahakemuksen käsittelystä ja tarkastuksen tekemisestä. Tutkimusilmoitukseen on liitettävä selvitys siitä, ettei tutkimus saa ulkopuolista rahoitusta tai että ulkopuolinen rahoitus saadaan yleishyödylliseltä yhteisöltä. Ulkopuolisena rahoituksena ei pidetä tutkimusta
varten saatuja lääkinnällisiä laitteita. Maksu kuitenkin peritään, jos tutkittava laite on saatu tutkimuksen käyttöön maksutta ulkopuoliselta taholta, jolla on oikeus hyödyntää tutkimuksessa tuotettua tietoa tuotekehityksessään tai laitteen kliinisessä arvioinnissa tai suorituskyvyn arvioinnissa.