Veriturvatoiminta

Veriturvatoiminta

Terveydenhuollon toimintayksikön tulee viipymättä ilmoittaa veripalvelulaitokselle, ja veripalvelulaitoksen tulee viipymättä ilmoittaa Fimeaan veren tai sen osien laatuun ja turvallisuuteen mahdollisesti vaikuttavat vakavat vaaratilanteet. Samoin tulee ilmoittaa veren tai sen osien laatupoikkeamasta mahdollisesti johtuvat verensiirron aikana tai sen jälkeen havaitut vakavat haittavaikutukset potilailla. Ilmoitukset tehdään Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (258/2006) vahvistetuilla lomakkeilla.

Lisäksi veripalvelulaitoksen tulee toimittaa Fimeaan vakavia vaaratilanteita ja haittavaikutuksia koskevat vuosiyhteenvedot seuraavan vuoden maaliskuun 30. päivään mennessä. Fimeaan raportoidut ja lainsäädännön kriteerit täyttävät veriturvailmoitukset raportoidaan edelleen Euroopan komissiolle. Komissio seuraa koko Euroopan turvailmoituksia ja tekee niistä vuosittain yhteenvedon.

Lomakkeet 

Terveydenhuollon toimintayksikön ilmoitus veripalvelulaitokselle verivalmisteen siirron aiheuttamasta vakavasta haittavaikutuksesta ja väärän verivalmisteen siirrosta (788, ilmoitus) (docx)

Vakavasta haittavaikutuksesta ilmoittaminen, verivalmisteet (793, ilmoitus) (dot)

Vakavasta haittavaikutuksesta ilmoittaminen, verivalmisteet (791, vahvistus) (dot)

Vakavasta vaaratilanteesta ilmoittaminen, verivalmisteet (790, ilmoitus) (dot)

Vakavasta vaaratilanteesta ilmoittaminen, verivalmisteet (792, vahvistus) (dot)

Vakavien haittavaikutusten vuosiyhteenveto, verivalmisteet (794) (dot)

Vakavien vaaratilanteiden vuosiyhteenveto, verivalmisteet (795)