Apteekki- ja sivuapteekkiluvat

Apteekki- ja sivuapteekkiluvat

Apteekkiliikettä saa lääkelain 40 §:n mukaan harjoittaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen luvalla (apteekkilupa).

Apteekkiluvan myöntämisperusteet ovat lääkelain 43 b §:n mukaan:

”Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus myöntää apteekkiluvan useammasta hakijasta sille, jolla voidaan kokonaisuudessaan katsoa olevan parhaat edellytykset apteekkiliikkeen harjoittamiseen. Edellytysten arvioinnissa tulee ottaa huomioon hakijan toiminta apteekissa ja muissa lääkehuollon tehtävissä mukaan lukien mahdollisen aiemman apteekkilupaa koskevan päätöksen lainvoimaiseksi tulon ajankohta, ajankohta, jona hakija on ryhtynyt harjoittamaan aiempaa apteekkiliikettään sekä apteekkiliikkeen harjoittamisen kannalta merkitykselliset opinnot, johtamistaito ja muu toiminta.”

Apteekkilupa voidaan myöntää vain laillistetulle proviisorille.

”Apteekkilupa voidaan myöntää vain laillistetulle proviisorille. Edellytyksenä on lisäksi, että häntä ei ole asetettu konkurssiin, hänelle ei ole määrätty edunvalvojaa, hänen toimintakelpoisuuttaan ei ole rajoitettu eikä häntä ole tuomittu lainvoimaisesti apteekkitoiminnan kannalta olennaisesta rikoksesta.” 

”Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon hakijan apteekkitoiminnassa, muussa liiketoiminnassa tai terveydenhuollon ammattihenkilönä toimiessa tekemä vakava tai toistuva lainsäädännön tai viranomaismääräysten noudattamatta jättäminen.”

yhteystietolaatikko Aarni, Haataja, Rosenberg

Lisätietoa

  • Aarni Marjukka, yliproviisori puh. 029 522 3235
  • Haataja Hanna, yliproviisori puh. 029 522 3226
  • Rantalainen Tommi, yliproviisori puh. 029 522 3294
  • Rosenberg Pirjo, jaostopäällikkö puh. 029 522 3246
  • Sähköpostiosoitteet muotoa [email protected]  
  • [email protected]
  • [email protected] (tietopyynnöt)