Tietopyynnöt

Tietopyynnöt ja tietoluvat

Viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta.

Asiakirjajulkisuuskuvauksessa on listattu Fimean keskeiset tietojärjestelmät ja niiden keskeiset tietosisällöt: Asiakirjajulkisuuskuvaus (xls)

Hakutekijöinä voidaan yleensä käyttää tietosisältö-kohdassa mainittuja tietoja. Yleisimpiä hakutekijöitä ovat mm. asian diaarinumero, asianosaisten nimet, asian tehtäväluokka sekä lääkevalmisteen nimi. Ennen laajempaa tietopyyntöä on suositeltavaa olla yhteydessä Fimeaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisten hakutekijöiden kartoittamiseksi.

Toimi näin

Tietopyynnön voi tehdä haluamallaan tavalla.

Ensisijaisesti suositellaan käytettäväksi

  • yhteydenottolomaketta, joka lähetetään Fimean verkkosivulta kirjaamoon: yhteydenotto.

Tietopyynnön voi tehdä myös

  • sähköpostitse osoitteeseen: [email protected],
  • kirjeitse osoitteeseen Fimea, PL 55, 00034 Fimea tai
  • puhelimitse Fimean kirjaamoon puh. 029 522 3602.

Jos tietopyyntö on tehty suullisesti ja koskee useita asiakirjoja, voi Fimea tarvittaessa edellyttää pyytäjältä kirjallisen tietopyynnön tekemistä. Näin erityisesti, jos asiakirjapyynnöstä syntyisi pyytäjälle kustannuksia.

Tietojen saaminen

Tieto pyydetyn asiakirjan sisällöstä annetaan joko suullisesti, antamalla asiakirja Fimean tiloissa nähtäväksi ja jäljennettäväksi tai antamalla siitä kopio tai tuloste.

Fimean henkilörekistereistä annetaan henkilötietoja sisältävä kopio tai tuloste tai tietoja sähköisessä muodossa vain, jos tietoja pyytävällä henkilöllä on lain mukaan oikeus käsitellä tällaisia henkilötietoja.

Jos pyydetyn tiedon antamisesta kieltäydytään kokonaan tai osittain, tiedon pyytäjälle ilmoitetaan kieltäytymisen syy. Tällöin tietopyynnön tekijä saa halutessaan asiaa koskevan perustellun ja valituskelpoisen päätöksen, josta voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Pyydetyt tiedot julkisista asiakirjoista annetaan viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnön saapumisesta. Jos pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai niihin sisältyy salassa pidettäviä osia tai pyyntö muutoin vaatii erityistoimenpiteitä tai suuren työmäärän, asia on ratkaistava viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön saapumisesta.  

Maksut

Tietojen luovuttamisesta voidaan periä maksu, joka määräytyy Fimean liiketaloudellisten suoritteiden hinnaston mukaisesti.

Yksittäisistä päätöksistä, lausunnoista tai muista vastaavista asiakirjoista, joiden hakeminen ei vaadi paljon työtä ja jotka toimitetaan sähköisesti, ei kuitenkaan peritä maksua.

Maksu voidaan kuitenkin periä myös sähköisesti toimitettavista asiakirjoista, jos tietoa ei ole helposti löydettävissä esimerkiksi sähköisestä rekisteristä hakutoimintojen avulla. Tällöin virasto laskuttaa käytetyn työajan mukaan. Fimean liiketaloudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden hinnasto.