Begäran om information

Begäran om information

Myndighetshandlingar är offentliga, om inte något annat uttryckligen bestäms i lag. Var och en har rätt att ta del av en offentlig handling.

I beskrivningen av handlingars offentlighet finns en förteckning över Fimeas centrala datasystem och deras centrala datainnehåll: Beskrivning av handlingars offentlighet

Som sökkriterier kan man i allmänhet använda de uppgifter som nämns under informationsinnehåll. De vanligaste sökkriterierna är bland annat ärendets diarienummer, parternas namn, ärendets uppgiftsklass samt läkemedelspreparatets namn. Före en mer omfattande begäran om information rekommenderas att du kontaktar Fimea för att kartlägga så ändamålsenliga sökkriterier som möjligt.

Gör så här

Begäran om information kan göras på önskat sätt.

I första hand rekommenderas att du använder

  • kontaktblanketten som skickas från Fimeas webbplats till registratorskontoret: kontakta oss.

Begäran om information kan också göras

  • per e-post till [email protected],
  • per brev till Fimea, PB 55, 00034 Fimea eller
  • per telefon till Fimeas registratorskontor tfn 029 522 3602.

Om begäran om information har gjorts muntligt och gäller flera handlingar, kan Fimea vid behov kräva att den som begär informationen lämnar en skriftlig begäran. Detta gäller särskilt om begäran om handling skulle medföra kostnader för den som begärt handlingen.

Att få information

Information om innehållet i den begärda handlingen ges antingen muntligt, genom att handlingen läggs fram och kopieras i Fimeas lokaler eller genom att lämna ut en kopia eller en utskrift av handlingen.

Av Fimeas personregister ges en kopia eller utskrift av personuppgifter eller uppgifter i elektronisk form endast om den som begär uppgifterna enligt lag har rätt att behandla sådana personuppgifter.

Om utlämnande av den begärda informationen helt eller delvis vägras, underrättas den som begärt informationen om orsaken till vägran. Då får den som begär informationen, om denne så önskar, ett motiverat och överklagbart beslut i ärendet, som kan överklagas hos förvaltningsdomstolen.

De begärda uppgifterna från offentliga handlingar utlämnas senast två veckor efter det att begäran inkommit. Om de begärda handlingarna är flera till antalet eller innehåller sekretessbelagda delar eller om begäran i övrigt kräver särskilda åtgärder eller en stor arbetsmängd, ska ärendet avgöras senast en månad efter att begäran inkommit. 

Avgifter

För utlämnande av uppgifter kan en avgift tas ut som bestäms enligt Fimeas prislista för företagsekonomiskt prissatta prestationer.

Ingen avgift tas dock ut för enskilda beslut, utlåtanden eller andra motsvarande handlingar som inte kräver en omfattande sökning och som utlämnas elektroniskt.

En avgift kan däremot också tas ut för handlingar som utlämnas elektroniskt, om uppgifterna inte lätt kan hittas till exempel i ett elektroniskt register med hjälp av sökfunktioner. Då fakturerar ämbetsverket enligt använd arbetstid. Fimean liiketaloudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden hinnasto (på finska).