Nationellt farmakopématerial

Nationell farmakopématerial

Enligt läkemedelslagens 82 § ska Fimea fastställa den farmakopé som i varje särskilt fall följs. Enligt paragrafen utger Fimea årligen beslut som fastställer att den nya upplagan av farmakopén, tilläggen och ändringarna till farmakopén eller föreskrifterna som kompletterar farmakopén ska följas. Besluten finns på Fimeas websidor.

Förteckningen över gällande monografier

I förteckningen över gällande monografier ingår alla i Finland gällande monografier presenterade i alfabetisk ordning utifrån deras engelskspråkiga namn. I den andra kolumnen finns för varje monografi det latinska namnet. I den tredje och fjärde kolumnen finns de fastställda finsk- och svenskspråkiga namnen.

Namnen på Homeopatiska preparat har samlats i en egen helhet i slutet av förteckningen över monografinamn. I förteckningen ges de homeopatiska preparaten namn på engelska, latin, svenska och finska och ett inofficiellt allmänt namn på finska och svenska.

Förteckningen uppdateras tre gånger om året. De senaste förändringarna och tilläggningarna finns markerade i förteckningen med blå bakgrund.

Monografierna över läkemedelsformer

Tabellen för läkemedelsformer i Europafarmakopén innehåller läkemedelsformernas engelska, latinska, finska och svenska namn. Monografierna över läkemedelsformer med definitioner är utgivna i sin helhet i Europafarmakopéns stycken "Dosage forms." Stycket "Dosage forms" innehåller också gloslistan (Glossary). I gloslistan finns det definitioner och/eller förklaringar av termer, som har använts i generella monografier av läkemedelsformer samt i paragraf 2.9 Farmaceutiska tekniska tester.

Tabellen uppdateras vid behov. Datum för ikraftträdande anges på första sidan av tabellen. De senaste förändringarna och tilläggningarna finns markerade i tabellen med blå bakgrund.

Standardtermer

Läkemedelspreparatens läkemedelsform, doseringssätt och förpackningar ska uppges med de standardtermer som Europeiska farmakopékommissionen har godkänt. Termerna har definierats på engelska och de har officiella översättningar på medlems- och observatörsländernas språk.

Alla godkända standardtermer inklusive definitioner och översättningar finns i databasen Standard Terms som administreras av EDQM (EDQM- Stan­dard Terms da­ta­ba­se). Databasen är öppen och gratis för alla användare efter registrering. Registreringen görs via EDQM:s webbplats (EDQM – Stan­dard­ter­mer, re­gi­stre­ra dig).

Mera information om farmakopén:

Specialforskare Piia Salo
- Europeiska farmakopékommissionen, ledare för Finlands delegation
- Sekreterare för nationell farmakopékommittén

Sektionschef Marjo-Riitta Helle
- Europeiska farmakopékommissionen, medlem i Finlands delegation
- Ordförande för nationell farmakopékommittén

E-post enligt principen [email protected].