Läkemedel och miljön

Läkemedel och miljön

Läkemedel som hamnar i miljön

Läkemedel kan hamna i miljön i alla skeden av läkemedlets livscykel. De hamnar i miljön från många olika källor, såsom avloppsvatten från industrin, sjukhus och hushåll, felaktigt bortskaffade läkemedel och utsläpp från medicinsk behandling av produktionsdjur. Läkemedel hamnar allt mer i miljön i och med att befolkningstillväxten och åldrandet ökar läkemedelsförbrukningen och mängden läkemedelsrester.

I Finland orsakar direkta utsläpp från industriell produktion av läkemedel endast en liten del av de läkemedelsrester som belastar miljön. I västvärlden uppstår största delen av läkemedlens miljörester genom korrekt användning av humanläkemedel. Efter läkemedelsintaget avlägsnas läkemedlen eller deras ämnesomsättningsprodukter i avloppsvattnet med urin och avföring. Dessutom sköljs till exempel läkemedel i smärtgeler som appliceras på huden bort från huden med tvättvattnet och ut i avloppet. Avloppsreningsverken kan inte filtrera alla läkemedelsrester eller oskadliggöra dem, varvid läkemedelsrester hamnar i slam från reningsverket eller som sådana i vattendragen.

Läkemedlens konsekvenser/risker för miljön

Läkemedel har många negativa konsekvenser för miljön. Läkemedelsrester har konstaterats orsaka bland annat reproduktions- och beteendestörningar hos fiskar. I synnerhet hormonrester orsakar ofta skadeverkningar hos organismer redan vid mycket låga halter. Förutom hos vattenorganismer kan läkemedelsrester också orsaka skadeverkningar hos organismer i marken. Antibiotika kan till exempel öka mängden antibiotikaresistenta bakterier i miljön, vilket kan påverka spridningen av antibiotikaresistens. Antibiotikaresistens har konstaterats vara ett av de största globala hälsohoten. Den totala belastningen på miljön som orsakas av läkemedel kan ännu inte helt bedömas, eftersom man ännu inte känner till alla konsekvenser som läkemedelsrester har för ekosystemet 

Lagstiftning

Miljökriterierna för läkemedel beaktas i olika skeden av läkemedlets livscykel genom nationella föreskrifter och förordningar samt internationella anvisningar. Inom EU har man för humanläkemedel sedan 2006 gjort miljöriskbedömningar av nya läkemedel. Miljöriskbedömningen av läkemedel görs i enlighet med Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) anvisningar från 2006, av vilka en uppdaterad version publiceras under 2024. Enligt anvisningarna kan användningen av humanläkemedel inte förbjudas på basis av miljörisker, men bedömningen hjälper till att förutspå risken för uppkomsten av miljöutsläpp. Största delen av de läkemedelspreparat som fått försäljningstillstånd före 2006 har dock ingen information om miljöriskbedömning, eftersom en riskbedömning inte krävs i samband med att försäljningstillståndet förnyas. Miljöriskbedömningen av veterinärmedicinska läkemedel är en del av den bedömning av nyttan och riskerna som ligger till grund för beviljandet av försäljningstillstånd. Miljöriskbedömningen har gjorts för alla veterinärmedicinska läkemedel med försäljningstillstånd i Finland. 

EU publicerade 2019 ett strategiskt meddelande om läkemedelsrester i miljön. I kommissionens meddelande presenteras åtgärder för att förebygga läkemedels skadliga konsekvenser för miljön under läkemedlets hela livscykel. Dessa är till exempel att förbättra miljöriskbedömningen av läkemedel, minska läkemedelssvinnet och effektivera behandlingen av avloppsvatten. 

Minskning av läkemedels- och förpackningsavfall

Uppkomsten av läkemedelsavfall kan inte förhindras helt, men minskningen av avfallet kan främjas genom ändamålsenlig användning av läkemedel. Det lönar sig att skaffa läkemedel i lämpliga mängder enligt det faktiska användningsbehovet. Till exempel när läkemedelsbehandling inleds lönar det sig att välja en liten startförpackning och övergå till att använda en större förpackning först när läkemedelsbehandlingen etableras. Det är viktigt att använda receptbelagda läkemedel enligt läkarens anvisningar. Det är bra att kontrollera doseringen av receptfria egenvårdsläkemedel på läkemedelsförpackningen eller bipacksedeln.  

Hantering av läkemedels- och förpackningsavfall 

Läkemedelsavfall har i Finland klassificerats som farligt avfall, eftersom det är skadligt för människan, djuren och miljön. Avfallshanteringen av läkemedelsavfall är ett samarbete mellan kommunen, apoteken och avfallsverken. Apoteken fungerar som insamlingspunkter för läkemedelsavfall dit konsumenter har rätt att avgiftsfritt föra det läkemedelsavfall som uppkommer i hushållen.

Läkemedelsanvändarens viktigaste miljögärningar är att returnera oanvända och föråldrade läkemedel till apoteket. I Finland fungerar korrekt förstöring av läkemedel bra, eftersom största delen av befolkningen för läkemedelsavfall till apoteket för förstöring. Oanvända läkemedel identifieras dock inte alltid som läkemedelsavfall, och därför förstör en del av befolkningen läkemedelsavfallet felaktigt med hushållsavfallet eller via avloppet. Läkemedelsförpackningar, såsom läkemedel i flaskor eller rester av läkemedelssalvor och inhalationspulver, är också läkemedelsavfall. Dessa ska också lämnas in till apotekets insamlingsplats för läkemedelsavfall.

Läs mer: 

Förstöring av läkemedel (fimea.fi)

Sikanen T, Äystö L, Vieno N, Karlsson S, Virtanen V: Lääkkeiden käytön ympäristövaikutukset (Läkemedelsanvändningens miljökonsekvenser) (researchportal.helsinki.fi, på finska)

Louhisalmi M, Alajärvi L, Martikainen J, Timonen J: Suomalaiset palauttavat lääkejätteen apteekkiin - Kyselytutkimus käyttämättömien ja vanhentuneiden lääkkeiden hävityskäytännöistä aikuisväestölle (Finländare returnerar läkemedelsavfall till apoteket - Enkät om praxis för förstöring av oanvända och föråldrade läkemedel för den vuxna befolkningen) (pdf, på finska)

Ahkola H, Äystö L, Karlsson S, Pihlaja T, Kauppi S: Lääkeaineiden ympäristöriskin arvioinnin epävarmuuslähteitä (Källor till osäkerhet i miljöriskbedömningen av läkemedel) (pdf, på finska)

Suvanto S, Särkkä E, Jantunen S: Lääkeaineet ja ympäristö (Läkemedel och miljön). SIC! 6/2020. (på finska)

Sudden. Kestävä lääkekehitys. Sustainable Drug Discovery and Development with End-of-Life Yield. (på finska)

Europeiska kommissionens meddelande om läkemedel i miljön, 2019 (EUR-Lex)