Förstöring av läkemedel

Hur ska läkemedel förstöras?

Läkemedelsavfall uppkommer både i hushållen och inom hälso- och sjukvården. Till läkemedelsavfall räknas alla föråldrade eller oanvända läkemedel. 

Läkemedelsavfall är alltid farligt avfall som kan förorsaka särskild fara eller skada för hälsan eller miljön. Läkemedelsavfall får aldrig slängas i blandavfall eller spolas ner i avloppet. Returnera alltid läkemedelsavfallet till apoteket, varifrån det skickas till en behandlingsanläggning för farligt avfall. Hushållens läkemedelsavfall kan lämnas in gratis på apoteken. 

Kontroll av läkemedelsskåp

Kontrollera ditt läkemedelsskåp regelbundet och avlägsna föråldrade eller onödiga läkemedel. 

Behandling av läkemedelsavfall innan det förs till apoteket

  • Avlägsna etiketter som innehåller patientuppgifter från läkemedelsförpackningarna på grund av dataskyddet.
  • Ta bort gamla eller oanvända tabletter och kapslar från den ursprungliga kartongförpackningen.  Tabletter och kapslar i blisterförpackningar behöver inte avlägsnas från sina förpackningar. Packa tabletterna och kapslarna lösa i en påse och för dem till apoteket. Bortskaffa kartongförpackningarna enligt de allmänna sorteringsanvisningarna. 
  • Returnera flytande läkemedel, salvor och aerosoler till apoteket i sina egna förpackningar. Kontrollera att flytande läkemedel inte läcker.
  • Gör använda läkemedelsplåster oanvändbara genom att vika plåstrets limytor mot varandra. Lägg tillbaka läkemedelsplåstret i den ursprungliga skyddspåsen eller i en genomskinlig plastpåse för förstöring. I använda läkemedelsplåster finns det fortfarande kvar läkemedel och därför är det viktigt att plåstren förs till apoteket för förstöring. Även nikotinplåster är läkemedelsavfall som ska föras till apoteket. 
  • Packa sprutor och nålar i ett slutet kärl, till exempel i en plastflaska eller glasburk, och returnera dem till apoteket separat från annat läkemedelsavfall.
  • Returnera läkemedelsavfall som innehåller cytostatika (läkemedel som används vid behandling av cancer och preparat som innehåller till exempel metotrexat) i en separat plastpåse och i sina ursprungliga förpackningar.
  • Lämna in jodhaltiga läkemedel och febertermometrar som innehåller kvicksilver separat från övrigt läkemedelsavfall till apoteket.

Vad är inte läkemedelsavfall?

  • Baskrämer, kosttillskott och naturprodukter är inte läkemedelsavfall, så de kan förstöras i blandavfallet från hushåll. Om du är osäker på hur preparatet ska förstöras på rätt sätt kan du kontrollera saken på apoteket.