Lääkinnälliset laitteet uusi intro

Fimea övervakar medicintekniska produkters överensstämmelse med kraven och aktörerna inom branschen i Finland. Tillsynen över produkternas överensstämmelse med kraven gäller medicintekniska produkter som släppts ut på marknaden och deras professionella användning och underhåll. Tillsynen sker i samarbete med andra EU-myndigheter.

Dessutom övervakar Fimea marknadsföringen av medicintekniska produkter och behandlar anmälningar om tillbud samt beviljar exportintyg, forsknings- och undantagstillstånd.

Suosituimmat otsikko

Mest populära

Ajankohtaista otsikko

Aktuellt

Lisätietoja otsikko

Mer information:

Lääkinnälliset laitteet lisätietoja

Myndighetsförfrågningar och allmänna förfrågningar: [email protected] ([email protected])

Klinisk prövning av produkter och prestandautvärderingar: [email protected] [email protected]

Registreringsärenden, begäranden om exportcertifikat: [email protected]

Anmälningar om tillbud: [email protected] ([email protected])