Dispens och specialtillstånd

Dispens och specialtillstånd

Användning av läkemedelspreparat med försäljningstillstånd i behandlingen av patienter är alltid det främsta alternativet. Ifall ett preparat med försäljningstillstånd är restnoterat, eller om det inte finns något läkemedel med försäljningstillstånd, kan behandlingen tryggas genom dispens- och specialtillståndsförfaranden.

I situationer där avbrott i tillgången till ett läkemedelspreparat med försäljningstillstånd kan väntas kan Fimea på motiverade grunder bevilja innehavaren av försäljningstillstånd partivis befrielse från villkoren i försäljningstillståndet eller registreringen. En sådan dispens kan endast beviljas för ett preparat som har ett i Finland gällande försäljningstillstånd eller en registrering. Dispens kan bara beviljas ett preparat vars tillgänglighet anses vara kritisk för läkemedelsförsörjningen i Finland.

Med specialtillstånd avses ett tillstånd som Fimea av särskilda sjukvårdsrelaterade orsaker i enskilda fall beviljar för överlåtelse till förbrukning av ett läkemedelspreparat som inte har försäljningstillstånd i Finland. Specialtillståndsförfarandet är begränsat till undantagsfall där ingen annan behandling finns att tillgå eller ger önskat resultat. Den behandlande läkaren bedömer om det är nödvändigt att använda ett läkemedelspreparat som kräver specialtillstånd, och ansöker vid behov om specialtillstånd.

Läs mer om dispens och specialtillstånd:

Dispens

Specialtillstånd