Införsel av läkemedel från utlandet till Finland

Införsel av läkemedel från utlandet till Finland

Obs! De begränsningar som gäller införsel av läkemedel från Storbritannien ändrades den 1 januari 2021. De tillåtna maximimängderna är mindre och det är inte längre tillåtet att ta emot läkemedel från Storbritannien per post. I fråga om Nordirland sker ingen förändring i begränsningarna.

Du kan endast föra in läkemedel från utlandet för personligt bruk och med vissa begränsningar. Ta reda på begränsningarna innan du för in läkemedel eller beställer och tar emot dem per post. Införsel av veterinärmedicinska läkemedel omfattas av särskilda strängare restriktioner än införsel av humanläkemedel.

Begränsningarna grundar sig på statsrådets förordning om personlig införsel av läkemedelspreparat till Finland (1088/2002)

Begränsningarna som gäller införsel fastställs på följande grunder:

 • hur produkten är klassificerad i Finland (receptläkemedel, egenvårdsläkemedel, läkemedel som klassificeras som narkotika, veterinärmedicin)
 • från vilket land preparatet förs in
 • på vilket sätt preparatet förs in (tar personen det med sig, tas det emot per post)

Nedan beskrivs förutsättningarna för införsel och begränsningarna som gäller införsel närmare.

Klassificering av preparatet

Utred först hur preparatet är klassificerat i Finland: om preparatet betraktas som ett receptläkemedel, egenvårdsläkemedel eller till exempel som kosttillskott i Finland. Ett annat land kan ha en annorlunda klassificering än Finland. Ett preparat som säljs som kosttillskott i ett annat land kan t.ex. klassificeras som läkemedel i Finland. Begränsningarna för införsel bestäms enligt hur preparatet klassificeras i Finland.

Allmänna villkor för införsel

Följande förutsättningar måste uppfyllas för att du ska kunna föra in läkemedel från utlandet till Finland:

 • du för in läkemedelspreparat för personligt bruk
 • läkemedelspreparatet finns lagligt till salu i upphandlingslandet
  • preparatet har försäljningstillstånd i upphandlingslandet eller preparatet har skaffats med ett recept utfärdat av en person som på behörigt sätt har rätt att förskriva läkemedlet
 • läkemedelspreparatet har skaffats av en laglig detaljförsäljare
  • säljaren ska ha rätt till detaljhandel med läkemedel i sitt land
 • du kan vid behov bevisa att preparatet som ska föras in är avsett för ditt personliga bruk
  • ett receptbelagt läkemedel ska vara förskrivet av en person som på behörigt sätt har rätt att förskriva läkemedlet eller läkarintyg
  • handlingarna ska finnas med vid införseln och vid mottagning per post innan du kan ta emot läkemedlen

Maximal mängd som kan föras in

Då tillåten mängd fastställs används för egenvårdsläkemedel den dos som anges på förpackningen som grund. Då mängden receptbelagda läkemedel fastställs används dygnsdosen enligt receptet eller bruksanvisningen för läkemedlet.

Maximal mängd som kan föras in från en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet:

 • om du tar med läkemedlet, får du ta med dig en mängd läkemedel som motsvarar högst ett års användning
 • om du beställer läkemedlet per post, får du ta emot en mängd läkemedel som motsvarar högst tre månaders användning
 • det finns särskilda begränsningar för läkemedel som klassificeras som narkotika
 • Till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet hör Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.
 • Dessutom tillämpas samma begränsningar på Nordirland som på de övriga länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 • OBS! Från och med den 1 januari 2021 hör Storbritannien inte längre till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Maximal mängd som får föras in från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (inklusive Storbritannien från 1 januari 2021):

 • om du tar med läkemedlet, får du ta med dig en mängd läkemedel som motsvarar högst tre månaders användning
 • det är förbjudet att ta emot läkemedel per post
 • det finns särskilda begränsningar för läkemedel som klassificeras som narkotika

Läkemedel som klassificerats som narkotika

Från en Schengenstat:

 • om du tar med läkemedelspreparat som klassificerats som narkotika, får du föra in en mängd som motsvarar högst 30 dygns användning
 • det är förbjudet att per post ta emot läkemedelspreparat som klassificerats som narkotika
 • vid införsel ska även ett s.k. Schengenintyg finnas med
  • du får intyget på apoteket för de läkemedel som du tar med dig när du rör dig inom Schengenområdet
  • intyget ger inte rätt att föra in sådana läkemedel till Finland som har köpts i ett annat land och som är klassificerade som narkotika
 • Schengenstater är Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Sverige, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Utanför Schengenområdet:

 • om du tar med läkemedelspreparat som klassificerats som narkotika, får du föra in en mängd som motsvarar högst 14 dygns användning
 • det är förbjudet att per post ta emot läkemedelspreparat som klassificerats som narkotika

Ytterligare bestämmelser:

 • den största tillåtna läkemedelsmängden i buprenorfinpreparat
  • för smärtbehandling från en Schengenstat 48 mg, från övriga stater 22,4 mg
  • för abstinens- eller substitutionsbehandling av opioidberoende från en Schengenstat 480 mg, från övriga stater 224 mg
 • största tillåtna läkemedelsmängd i metadonpreparat
  • från en Schengenstat 1 200 mg, från övriga stater 560 mg
 • vid återinförsel av samma eller motsvarande läkemedelspreparat som klassificeras som narkotika, ska minst den tid som motsvarar användningen av den tidigare införda läkemedelsmängden ha förflutit från den senaste införseln till Finland.
 • läkemedelspreparat innehållande narkotika som enligt produktbeskrivningen tillsammans orsakar en kliniskt betydande och farlig samverkan får inte föras in samtidigt

Införsel av veterinärmedicinska läkemedel

En privatperson som anländer från utlandet får till Finland ta med sig

 • endast lagligen förvärvade veterinärmedicinska läkemedel avsedda för behandling av sjukdomar hos sällskapsdjur
 • högst en mängd som motsvarar en månads användning
 • veterinärmedicinska läkemedel ska föras in samtidigt med det behandlade sällskapsdjuret
 • det är förbjudet att ta emot veterinärmedicinska läkemedel per post från länder utanför Finland

Övervakning av införsel

Tullen ansvarar för övervakningen av att lagarna on införsel följs. Tullen har till exempel rätt att begära tilläggsutredningar för att visa att förutsättningarna för införsel uppfylls.

Det finns inga särskilda förfaranden eller undantagsförfaranden som gäller förutsättningarna och begränsningarna i lagstiftningen.

19.5.2023

Mer information, införsel av läkemedel från utlandet till Finland

Mer information

Sami Paaskoski, överprovisor
tel +358 29 5223237

Kristiina Pellas, överprovisor (frågor om produkt klassificering)
tel +358 29 5223422

E-post enligt principen [email protected]