Kliniska prövningar av produkter

Klinisk utvärdering och prövning

Kliniska prövningar av produkter

Enligt förordningen om medicintekniska produkter (EU) 2021/745 avses med klinisk prövning en systematisk undersökning som involverar en eller flera försökspersoner för att bedöma en produkts säkerhet eller prestanda. Alla kliniska prövningar av medicintekniska produkter omfattas av de allmänna kraven som anges i kapitel I i bilaga XV till MD-förordningen. 

Alla kliniska prövningar av medicintekniska produkter ska anmälas till Fimea. För majoriteten av prövningarna ska tillstånd sökas hos Fimea. En del av prövningarna behandlas via ett anmälningsförfarande.

  • Om det är fråga om en klinisk prövning av en medicinteknisk produkt som inte har CE-märkning eller en klinisk prövning av en CE-märkt produkt i fråga om faktorer som faller utanför det avsedda ändamålet och forskningsresultaten kommer att utnyttjas i bedömningen av produktens överensstämmelse med kraven, ska tillstånd för klinisk prövning sökas hos Fimea enligt artikel 62 i MD-förordningen.
  • Om det är fråga om en prövning, vars resultat inte kommer att utnyttjas i bedömningen av den undersökta produktens överensstämmelse med kraven (till exempel en forskarbaserad studie med en CE-märkt produkt eller en tidig pilotstudie med en produkt som ännu saknar CE-märkning), ska tillstånd för prövning sökas hos Fimea enligt artikel 82 i MD-förordningen. Närmare bestämmelser om prövningar enligt artikel 82 finns i lagen 719/2021 och i Fimeas föreskrift 1/2022.
  • Om det är fråga om en studie för klinisk uppföljning av en CE-märkt produkt efter att produkten släppts ut på marknaden och som innebär att försökspersonerna utsätts för ytterligare förfaranden som är ansträngande och/eller invasiva, ska studien anmälas till Fimea enligt artikel 74.1 i MD-förordningen. Om beskrivningen i artikel 74.1 inte är tillämplig på prövningen, kan det vara fråga om en prövning enligt artikel 82. 

Närmare information om olika sökvägar finns i anvisning: MDCG 2021-6.

 

Kliniska prövningar av produkter

Kliniska prövningar av produkter

Mer information

[email protected]