Nationell klassificering av riskläkemedel

Nationell klassificering av riskläkemedel

Den Nationella klassificeringen av riskläkemedel är en informationsprodukt från Fimea som stöder läkemedelssäkerheten. Den Nationella klassificeringen av riskläkemedel listar högriskläkemedel, vars användning bör ägnas särskild uppmärksamhet. Den Nationella klassificeringen av riskläkemedel hjälper hälso- och sjukvårdspersonal att identifiera centrala riskläkemedel och riskerna med att använda dem. Med klassificeringen säkerställer man att riskläkemedel används på ett ändamålsenligt sätt.  

Nationell klassificering av riskläkemedel-logotyp: Hög risk mediciner.

Nationell klassificering av riskläkemedel innehåll 

Riskläkemedel orsakar inte nödvändigtvis fler riskhändelser än andra läkemedel, men vid felaktig användning kan de leda till allvarliga följder för patienten. Dessa kan dock mildras eller förebyggas genom lämplig planering och genomförande av medicinsk behandling. Den nationella riskläkemedelsklassificeringen beskriver de viktigaste av läkemedlen 

Allvarliga följder 

Allvarliga konsekvenser kan vara resultatet av själva läkemedlet eller vara relaterade till brister eller mänskliga fel i korrekt användning av läkemedlet eller genomförandet av behandlingen. 

Betydande riskerna 

Riskerna med läkemedel är främst baserade på läkemedlets egenskaper (t.ex. smal terapeutisk bredd) eller brister eller mänskliga fel i korrekt användning av läkemedlet eller genomförandet av behandlingen (t.ex. fel i dosering eller fel i övervakning av behandlingen). Klassificeringen tar inte ställning till sannolikheten för risker förknippade med de läkemedel som ingår i klassificeringen eller påverkan av enskilda faktorer hos läkemedelsanvändaren, såsom ålder eller njurfunktion. 

Riskmoment i anslutning till genomförande av läkemedelsbehandling 

Riskpunkterna relaterade till genomförandet av läkemedelsbehandling är uppdelade: 

  • Planering och ordination av läkemedelsbehandling 
  • Dosering 
  • Uppföljning av läkemedelsbehandling 
  • och frågor som ska observera i patienthandledningen och medicinrådgivning.  

Möjliga riskpunkter relaterade till genomförandet av läkemedelsbehandling beskrivs för varje steg.

Användningen av Nationell klassificering av riskläkemedel 

Nationell klassificering av riskläkemedel är tillgänglig avgiftsfritt för alla. Nationell klassificering av riskläkemedel finns på finska, svenska och engelska och innehåll är tillgängligt som öppen data. Bekanta dig med Fimeas licensvillkor för öppna data CC BY 4.0.  

Varje social- och hälsovårdsorganisation ska definiera de högriskläkemedel som är centrala i den egna verksamheten. Endast en läkare kan inleda, ändra eller avsluta en läkemedelsbehandling. 

Nationell klassificering av riskläkemedel (Excel, uppdaterad 7/2024)

Nationell klassificering av riskläkemedel (txt, instruktion)
Nationell klassificering av riskläkemedel (XSD-schema)
Nationell klassificering av riskläkemedel (XML, uppdateras dagligen)

SV Kansallinen riskilääkeluokitus (haitarit)

SV Kansallinen riskilääkeluokitus (ladattava materiaali)

Nedladdningsbart material 

Det ovannämnda nedladdningsbara kommunikationsmaterialet får inte användas i kommersiellt syfte. Mera information [email protected]

Mer information

Mer information

Elsi Similä, projektchef, Fimea, [email protected], tfn 029 522 3607