Nationell klassificering av riskläkemedel

Nationell klassificering av riskläkemedel

Den nationella klassificeringen av riskläkemedel är en förteckning över läkemedel med hög risk, vilket innebär att man bör vara särskilt uppmärksam när man använder dem. Klassificeringen är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal och hjälper till att identifiera centrala läkemedel med hög risk i olika verksamhetsmiljöer inom social- och hälsovården. Klassificeringen stöder det kliniska beslutsfattandet om läkemedelsbehandlingar samt planeringen och genomförandet av läkemedelsbehandlingar i olika faser av läkemedelsbehandlingsprocessen.

Utarbetandet av riskläkemedelsklassificeringen styrs av en projektgrupp på 13 personer som består av experter inom medicin, vårdvetenskap och farmaci, som är insatta i riskläkemedel. Informationsinnehållet i klassificeringen utarbetas med Delfi-undersökningsmetoden. I det här projektet genomförs tre Delfienkäter under hösten 2022. 61 experter på riskläkemedel som representerar olika yrkesgrupper har valts som respondenter. I enkäterna eftersträvas enighet om de läkemedel och läkemedelsgrupper som omfattas av den nationella klassificeringen av riskläkemedel samt om de centrala riskerna med läkemedlen och metoder för att hantera dem. Projektet genomförs i samarbete med Klient- och patientsäkerhetscentret.

Den nationella klassificeringen av riskläkemedel publiceras på ett öppet webbinarium onsdagen den 26 april 2023 (evenemanget hälls på finska). Länken till webbinariet. Informationsinnehållet publiceras på Fimeas webbplats och integreras senare i Läkemedelssöktjänster, exempelvis databasen Medicin75+. Under projektet utarbetas också en plan för hur informationen ska integreras i stödsystemen för beslutsfattande och/eller patient- och klientdatasystemen.

Vanliga frågor

Mer information

Mer information

Elsi Similä, projektchef, Fimea, [email protected], tfn 029 522 3607

Projektgruppens sammansättning:

Johanna Jyrkkä, forsknings- och utvecklingsspecialist, Fimea

Marianne Kuusisto, koordinator för läkemedelssäkerhet, Klient- och patientsäkerhetscentret

Anne Halmetoja, specialprovisor, Eteva samkommun och Helsingfors universitet

Ari Ahola-Olli, medicine doktor, sakkunnig läkare, Abomics OyCarita Linden-Lahti, koordinator för läkemedelssäkerhet, HUS

Esa Jämsen, professor i geriatrik, Helsingfors universitet

Lotta Schepel, koordinator för läkemedelssäkerhet, HUS

Maarit Bärlund, överläkare, polikliniken för cancersjukdomar TAYS

Marja Härkänen, biträdande professor (säker läkemedelsbehandling och vårdvetenskap), UEF

Outi Laatikainen, forskningsdoktor, Uleåborgs universitet och Uleåborgs universitetssjukhus

Risto Huupponen, klinisk farmakolog, professor emeritus, Åbo universitet

Terhi Toivo, koordinator för läkemedelssäkerhet, Birkalands sjukvårdsdistrikt, TAYS