Fimeas nämnder

Fimeas nämnder

Tillsynsnämnden behandlar ärenden som gäller beviljande av tillstånd för industriell tillverkning av läkemedel, tillstånd för partihandel, tillstånd för blodtjänstverksamhet och apotekstillstånd och återkallande av sådana tillstånd samt eventuella disciplinära åtgärder.

Farmakopékommitténs uppgift är att lägga fram förslag och ge utlåtanden i ärenden som gäller farmakopén. Nämnderna och farmakopékommittén tillsätts för tre år i sänder.

Tillsynsnämndens sammansättning

Mandatperiod 7.11.2021 - 6.11.2024

Ordförande
Enhetschef Eeva Leinonen

Vice ordförande
Kvalitetschef Anna von Bonsdorff-Nikander

Ledamöter och ersättare
Direktör Jussi Holmalahti, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
(Referendarieråd, enhetschef Maarit Mikkonen, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården)
Överläkare Vesa Mustalammi (Enhetschef Timo Mauriala
Jurist Johanna Tuhola (Jurist Meri Kupari)

Farmakopékommitténs sammansättning

Mandatperiod 1.3.2022 – 28.2.2025

Ordförande
Enhetschef Marjo-Riitta Helle

Vice ordförande
Professor Jari Yli-Kauhaluoma, Helsingfors Universitet, Farmaceutiska fakulteten

Ledamöter
Laboratoriechef Tuula Hauta-aho, Universitetets apoteket, Analytisk laboratorium
Lääketieteellinen johtaja, Jarkko Ihalainen, FRK Blodtjänst
Director, Kaisu Muje-Pasanen, Orion Corporation, Orion Pharma

Universitetslektor Katja Pajula, Östra Finlands universitet, Farmaceutiska institutionen
Specialforskare Jukka Pakkanen
Akademiforskare Päivi Tammela, Helsingfors Universitet, Farmaceutiska fakulteten

Sekreterare
Sektionschef Piia Salo