Utbyte av läkemedel på apoteket

Utbyte av läkemedel på apoteket

Apoteket ska byta ut ett läkemedelspreparat, som grundar sig på ett recept av en läkare, tandläkare eller någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som har rätt att förskriva läkemedel, mot ett preparat som motsvarar förteckningen över utbytbara läkemedelspreparat och som har det lägsta priset eller vars prisskillnad till det billigaste är högst 0,50 euro. Ett läkemedel får dock inte bytas ut om den som förskrivit läkemedlet förbjudit utbyte på medicinska eller terapeutiska grunder genom att anteckna förbudet på receptet eller om den som köper läkemedlet motsätter sig utbyte. Den som köper ett läkemedel har dessutom alltid rätt att få det vid tidpunkten för expedieringen i realiteten billigaste utbytbara läkemedelspreparatet, om inte den som förskrivit läkemedlet har förbjudit utbyte på medicinska eller terapeutiska grunder.

När läkemedel expedieras från apotek och filialapotek ska apotekets farmaceutiska personal om möjligt med råd och handledning säkerställa att den som ska använda läkemedlet känner till hur det ska användas på ett riktigt och tryggt sätt för att läkemedelsbehandlingen med säkerhet ska lyckas. Därtill ska den som köper läkemedel informeras om priserna på läkemedelspreparat och om andra omständigheter som inverkar på valet av läkemedelspreparat. Prisrådgivningen om läkemedel som expedieras mot recept ska omfatta information om det läkemedelspreparat som vid tidpunkten för expedieringen de facto är det billigaste.

När apoteket byter ut ett inhalerbart läkemedelspreparat som används vid behandling av astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom eller ett biologiskt läkemedel eller en biosimilar, ska apotekets farmaceutiska personal ge läkemedelsköparen den rådgivning om hur läkemedlet och dosdispensern ska användas som en riktig och trygg användning av det läkemedelspreparat som expedieras förutsätter.

Utbyte av biologiska läkemedelspreparat från och med 1.4.2024

Läs materialet som producerats som stöd för handledning för apoteken om läkemedel och anordningar: 

Styrningsbrev 16.1.2024: God praxis vid läkemedelsutbyte av biologiska läkemedelspreparat på apoteket (pdf) 

Webbinarium för apoteken 6.2.2024

Utbyte av inhalerbara läkemedelspreparat för behandling av astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom från och med 1.4.2023

Läs materialet som producerats som stöd för handledning för apoteken om läkemedel och anordningar: 

Apotekets preparatspecifika handledning vid utbyte av inhalationspreparat  

Styrningsbrev 23.2.2023: God praxis på apoteket vid läkemedelsbyte av inhalerbara läkemedelspreparat för behandling av astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (pdf)

Webbinarium för apoteken 28.2.2023

Läkemedelsbyte och utbytbara läkemedelspreparat på Fimeas webbplats:

Mer information:

Mer information:

[email protected]