Hur känner jag igen en medicinteknisk produkt?

Hur känner jag igen en medicinteknisk produkt?

Namnet på en medicinteknisk produkt och dess avsedda syfte ska vara tydligt utmärkta på produktens förpackning, försäljningsförpackning eller på själva produkten. Produkter enligt förordningen om medicintekniska produkter (MD-förordningen) och om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (IVD-förordningen) ska ha antingen en MD- eller IVD-symbol eller annan information som tydligt visar att det rör sig om en medicinteknisk produkt eller en produkt för in vitro-diagnostik.  

En medicinteknisk produkt ska åtföljas av identifieringsuppgifter om produkten och dess tillverkare samt uppgifter om produktens säkerhet och prestanda som är relevanta för användaren eller andra personer. Uppgifterna kan vara märkta på själva produkten, dess förpackning eller bruksanvisning. Om tillverkaren har en webbplats, ska uppgifterna finnas tillgängliga och hållas uppdaterade på webbplatsen.

 

Hur känner jag igen en medicinteknisk produkt?