Synonympreparat

Synonympreparat

Ett synonympreparat (generiskt preparat) är ‒ som namnet anger ‒ ett läkemedelspreparat som är synonymt med det preparat som först tagits i bruk, det så kallade originalpreparatet. Synonym- och originalpreparatet innehåller samma verksamma ämne i samma mängd och samma doseringsform.

När originalläkemedlets patent gått ut (=patentet är inte längre i kraft; patentskyddstiden har löpt ut), får också andra än den som utvecklade originalläkemedlet börja sälja sina synonympreparat.
​​​​​​​
Synonympreparaten måste uppfylla samma stränga kvalitetskrav för råvaror, tillverkning och det färdiga läkemedelspreparatet som originalpreparaten. Läkemedelspreparat har stränga kvalitetskrav på EU-nivå, vilka övervakas av nationella läkemedelsmyndigheter (i Finland Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea), EU:s läkemedelsmyndighet EMA och Europeiska kommissionen. Synonympreparat kan alltså tryggt användas i stället för originalpreparat.

Synonympreparatet kan till sitt utseende, till sin färg eller form vara annorlunda än originalpreparatet. Olika synonympreparat kan även sinsemellan se olika ut. Olika tillverkare kan använda olika hjälp- och färgämnen och de slutliga produkterna kan ha olika form. Trots dessa olikheter ska synonympreparaten uppfylla myndigheternas krav, som garanterar att synonympreparaten är trygga att använda.