Säkerställande av kompetensen inom läkemedelsbehandling

Säkerställande av kompetensen inom läkemedelsbehandling

15.11.2021

Hur kan tillsynsmyndigheterna säkerställa att arbetstagarnas kompetens inom läkemedelsbehandling har säkerställts på ett korrekt sätt?

Kompetensen i läkemedelsbehandling säkerställs på det sätt som beskrivs i verksamhets- eller arbetsenhetens plan för läkemedelsbehandling. Chefen dokumenterar åtgärderna för säkerställande av kompetensen och presenterar på begäran uppgifterna för den övervakande myndigheten.

Hur dokumenteras säkerställandet av kompetensen och giltighetstiden för läkemedelstillstånden?

Chefen dokumenterar säkerställandet av kompetensen och giltighetstiden för läkemedelstillstånden. En aktuell förteckning över personer med läkemedelstillstånd och omfattningen på deras tillstånds ska dock finnas till påseende vid enheten även för andra än chefen. God praxis är att spara listan till exempel i läkemedelsrummet. På begäran ska chefen sända uppgifterna till tillsynsmyndigheten.

Är arbetsgivaren skyldig att anvisa uppgifter inom läkemedelsbehandling till en arbetstagare som har utbildning i läkemedelsbehandling och vars kompetens i läkemedelsbehandling har säkerställts?

Arbetsgivaren har rätt att fastställa i hurdan omfattning varje yrkesgrupp eller varje enskild arbetstagare kan utföra läkemedelsbehandlingen vid en verksamhets- eller arbetsenhet.

Kan arbetsgivaren förutsätta att en arbetstagare som vikarierar för en närvårdare har avlagt ett visst antal studiepoäng?

Arbetsgivaren kan fastställa kompetenskraven för vikariat.