Valvonta uusi intro

Fimea utövar tillsyn över läkemedlets hela livscykel från klassificeringen och den prekliniska fasen till detaljdistributionen av läkemedlet, läkemedelssäkerheten hos innehavaren av försäljningstillståndet och tillsynen av marknadsföring av läkemedel.