Rapporter om oegentligheter i enlighet med lagen om skydd för visselblåsare

Rapporter om oegentligheter i enlighet med lagen om skydd för visselblåsare

Lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen (1171/2022, visselblåsarlagen) trädde i kraft den 1 januari 2023. Genom denna lag genomförs Europeiska unionens visselblåsardirektiv. Dess syfte är att skapa ett effektivt skydd för oegentligheter rapporterande personer, som i arbetsrelaterat sammanhang upptäcker överträdelser av EU-rätten eller den nationella lagstiftningen.

Om du vill använda rapporteringskanalen enligt visselblåsarskyddslagen kan du använda den centraliserade rapporteringskanalen som drivs av Justitiekanslersämbetet. Ta reda på hur du använder rapporteringskanalen på Justitiekanslern i statsrådets nätsidor.   

Genom rapporteringskanalen kan Fimeas nuvarande anställda, tidigare anställda eller olika intressentgrupper (praktikanter, lokalvårdare, tillfälliga arbetare, konsulter etc.) på ett säkert sätt rapportera om oegentligheter i Fimeas verksamhet.