Anmälningar och ansökningar

Anmälningar och ansökningar

Fimeas enhet för medicintekniska produkter har till uppgift att övervaka att medicintekniska produkter överensstämmer med kraven och att främja en säker användning av dem. De viktigaste verktygen för tillsynen är lagstadgade anmälningar och ansökningar. Nedan har sammanställts de anmälningar och ansökningar som ska göras för medicintekniska produkter. De anmälningar som lämnas till Fimea är i regel avgiftsbelagda, närmare information finns på sidan avgifter.   

Anmälan om tillbud

Kontrollera innan du rapporterar om tillbud:

  1. huruvida iakttagelsen uppfyller definitionen på ett tillbud
  2. vem som ska rapporteras om tillbudet, och
  3. på vilken blankett rapporteringen ska göras

Rapportering om tillbud

Anmälan om aktör som tillhandahåller medicintekniska produkter samt om produkten

Anmälan om aktör som tillhandahåller medicintekniska produkter samt om produkten

Innan medicintekniska produkter börjar säljas, släpps ut på marknaden eller tillhandahållas ska den rapporteringsskyldiga aktören göra en anmälan om sin verksamhet och sina produkter till Fimea. Anmälan ska lämnas antingen i CERE-registret eller i Eudamed.  Ändringar i anmälan eller om att verksamheten upphör ska göras till det register, till vilket anmälan har gjorts.

Närmare information om hur du gör en anmälan finns på sidan Registrering av produkter.

 

I ärenden som gäller registrering kontakta Fimeas postlåda i registreringsärenden: [email protected]. I händelse av problem, fel eller buggar i Eudamed kontakta Eudameds supportteam: [email protected].

E-tjänst för medicintekniska produkter

Fimea använder en e-tjänst för skötseln av ärenden i Cere-registret, men alla ärenden kan ännu inte skötas via e-tjänsten. En del av anmälningarna till registret ska fortfarande göras med PDF- eller Excel-blanketter. Kontrollera innan du gör en anmälan under "Vart ska jag anmäla mina uppgifter – till Cere-registret eller Eudamed?" om du kan göra anmälan i e-tjänsten eller om anmälan till Cere eller Eudamed ska göras på blanketter.

Anmälan om aktör som tillhandahåller medicintekniska produkter samt om produkten

Anmälan om aktör som tillhandahåller medicintekniska produkter samt om produkten

Anmälan om aktör som tillhandahåller medicintekniska produkter samt om produkten

Anmälan om aktör som tillhandahåller medicintekniska produkter samt om produkten

Kliniska prövningar av produkter/Prestandastudier av IVD-produkter

Kliniska prövningar av produkter/Prestandastudier av IVD-produkter

Kliniska prövningar av produkter/Prestandastudier av IVD-produkter

Övriga

Övriga

Övriga