Vacciner

Vacciner

Vad är vacciner och vad används de till?

Vacciner är läkemedelspreparat som används för att förebygga smittsamma sjukdomar samt följdsjukdomar, skador och dödsfall relaterade till dem. Vaccinationerna skyddar individen mot infektionssjukdomar och minskar därmed spridningen av sjukdomsalstrare bland befolkningen. Det individuella skyddet som vaccinationen ger är beroende av många faktorer, bland annat sjukdomsalstrarens, vaccinets och den vaccinerades egenskaper. Ibland kan den vaccinerade insjukna trots vaccinationen, men i allmänhet är symtomen då lindrigare.

Tack vare vaccinationerna har många smittsamma sjukdomar, följdsjukdomar och komplikationer blivit mycket sällsynta eller helt utrotats i Finland.

Hur får ett vaccin försäljningstillstånd?

För att få försäljningstillstånd ska både vaccinets effekt och säkerhet ha bevisats genom forskning på samma sätt som i fråga om andra läkemedelspreparat.

Vaccin utvecklas i praktiken efter provrörsfasen genom att först göra djurförsök och sedan undersökningar i 1–3 faser på människor som deltar frivilligt. I den tredje fasen av undersökningen på människor utreds särskilt vaccinets effekt och säkerhet.

Innan försäljningstillstånd beviljas bedömer läkemedelsmyndigheterna huruvida undersökningarnas bevis om preparatets nytta är så betydande jämfört med eventuella läkemedelsbiverkningar, att bevisen är tillräckliga för att bevilja preparatet försäljningstillstånd.

Dessutom ställs noggranna kvalitetskrav på vaccinets tillverkningsprocess, vilka övervakas av läkemedelsmyndigheterna.

Vaccinernas sammansättning

Vaccinerna innehåller aktiv substans och hjälpämnen, vilka bland annat behövs för att få till stånd en lämplig sammansättning och för att säkerställa vaccinets hållbarhet. En del av vaccinerna innehåller även ett hjälpämne som förstärker effekten, dvs. en adjuvans, vars syfte är att uppnå ett bättre och mer långvarigt skydd med vaccinet. Till exempel aluminiumföreningar har använts för att förstärka effekten. I en vaccindos som innehåller aluminium som adjuvans är mängden aluminium mycket liten. Ingredienserna i ett vaccin med försäljningstillstånd beskrivs i produktresumén och bipacksedeln.

Det nationella vaccinationsprogrammet

Målet med det nationella vaccinationsprogrammet är att så bra som möjligt skydda finländarna mot sjukdomar som kan förhindras genom vaccination. I det nationella vaccinationsprogrammet används vacciner med försäljningstillstånd. Vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet är frivilliga och avgiftsfria. Vaccinationsprogrammets vacciner finansieras ur statsbudgeten.

Social- och hälsovårdsministeriet beslutar om de vaccinationer som ska ingå i vaccinationsprogrammet. THL utvecklar det nationella vaccinationsprogrammet och hör den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor (KRAR) samt följer upp och utvärderar vaccinernas effekt på befolkningsnivå. THL distribuerar vaccinerna i det nationella vaccinationsprogrammet till kommunerna, som ansvarar för det praktiska genomförandet av vaccinationerna. Mer information finns på THL:s webbplats (www.thl.fi).

Anskaffning av vaccin på annat sätt än inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet

Alla vacciner ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet. Vaccin kan också köpas med läkarrecept på apoteket och injiceras på hälsovårdscentralen. Man kan också låta vaccinera sig på en privat läkarstation, till exempel före en resa.

Anmäl biverkningar av vacciner till Fimea

Alla vaccinationer kan också ge biverkningar, av vilka de vanligaste är lokala reaktioner i injektionsstället, till exempel rodnad. De mest sällsynta biverkningarna framkommer först då vaccinet använts i stor utsträckning bland befolkningen.

Vaccinernas säkerhet följs kontinuerligt som en helhet bland annat i ljuset av den information som anmäls om biverkningar, och det är viktigt att meddela Fimea om misstänkta biverkningar. Det viktigaste syftet med anmälningssystemet är att upptäcka tidigare oidentifierade och sällsynta biverkningar. Därför är det önskvärt att anmälan görs särskilt om biverkningar som misstänks bero på ett vaccin och som inte nämns i vaccinets bipacksedel. Misstänkta biverkningar av vacciner ska anmäla med Fimeas blankett för anmälan om biverkningar.