Övervakning av innesluten användning

SV Suljetun käytön valvonta

Innesluten användning avser användning av genetiskt modifierade organismer som sker inomhus, huvudsakligen i laboratorier, växthus eller produktionslokaler, i samband med vetenskaplig forskning, produktutveckling eller industriell produktion.

Fimea övervakar användningen av genetiskt modifierade organismer i slutna lokaler, både genom granskning av handlingar och genom inspektioner. Övervakningen grundar sig på de anmälningar och ansökningar som verksamhetsidkarna gör till gentekniknämnden. I ansökningarna ingår bl.a. en beskrivning av användningen av genetiskt modifierade organismer samt en riskbedömning.

Vilka verksamhetsidkare som blir föremål för inspektioner bestäms i enlighet med den årliga tillsynsplanen på basis av de anmälningar och ansökningar som införts i genteknikregistret. Vid behov kan även ytterligare inspektioner utföras.