ESVAC

Försäljningen av antibiotika för produktionsdjur i Europa minskar

Totalförsäljningen av antibiotika till produktionsdjur i Europa har minskat med 53 % under ett decennium i de 25 länder som varit med sedan 2011.

Europeiska Läkemedelsmyndigheten EMA har samlat in data om förbrukningen av veterinärmedicinska antibiotika sedan 2010 (ESVAC-projekt). Uppgifterna grundar sig på försäljningen av förpackningar av veterinärmedicinska läkemedel i proportion till mängden produktionsdjur. Försäljningsuppgifterna har i regel fåtts från läkemedelspartihandlarnas och apotekens statistik. Många läkemedel kan användas på flera djurarter och därför erhålls uppgifterna inte per djurart utan de rapporteras enligt läkemedelsgrupp och läkemedelsform.

Antalet djur har tagits i beaktande

För att förbrukningen av antibiotika under olika år ska kunna jämföras bör försäljningen ställas i proposition till antalet djur. I beräkningen av populationskorrigeringsenheten (population correction unit, PCU) som tillämpas i ESVAC-projektet har de viktigaste livsmedelsproducerande djurarterna och djurhandeln mellan EU-länderna tagits i beaktande. Det finns inte täckande statistik över antalet sällskapsdjur (hund, katt) och därför tas de inte med i beräkningarna. På motsvarande sätt har konsumtionen av tabletter dragits av från totalförsäljningen, eftersom de nästan enbart används för sällskapsdjur. 

En PCU motsvarar cirka 1 kg, men det gäller att komma ihåg att detta är en fullständigt teknisk enhet. I rapporten presenteras försäljningen av antibiotika i milligram aktivt ämne per populationskorrigeringsenhet (mg/PCU) och i relativa andelar. En detaljerad beskrivning av populationskorrigeringsenheten ingår i den första ESVAC-rapporten. Då resultaten granskas bör man speciellt beakta att fördelningen av livsmedelsproducerande djurarter varierar betydligt i olika länder. Konsumtionstrender bör därför i första hand betraktas per land och per läkemedelsgrupp, även om det inte går att undvika inbördes jämförelser av de olika länderna.

Stora variationer i totalförsäljningen och valet av administrationssätt

Skillnaden mellan den största och minsta totalförsäljningen per land har blivit smalare men var fortfarande över hundrafaldig. Den populationskorrigerade förbrukningen i Finland år 2022 var 14,9 mg/PCU d.v.s. med europeiska mått används antibiotika för livsmedelsproducerande djur hos oss i liten skala.

I de sammanräknade resultaten administrerades den överlägset största delen antibiotika till djurgrupper blandad med foder eller dricksvatten (85 %) (diagram 1.). Andelen injektionspreparat var 10 procent och övriga läkemedelspreparat 1 procent. I Finland användes mest injektionspreparat (63 %). Andelen läkemedel som administreras i foder eller dricksvatten var 26 %. I Finland behandlades alltså i de flesta fall djurindivider, medan man i Europa behandlade djurgrupper.

Diagram 1. Försäljning av antibiotika för produktionsdjur enligt administreringsätt i Finland och 31 länder i Europa år 2022 (EMA/ESVAC 2022). Övriga: preparat för oralt bruk som inte administreras i foder eller dricksvatten samt intramammära och intrauterina preparat.
Finland: injektionspreparat 63 %, administeras i foder eller i dricksvatten 26 % och övriga 11 %. 31 länder: administreras i foder eller i dricksvatten 85 %, injektionspreparat 14 % och övriga 1 %.

I Europa var de mest sålda läkemedelsgrupperna penicilliner (33 %), tetracykliner (24 %) och sulfonamider (9%). I Finland var de mest sålda läkemedelsgrupperna penicilliner (55%), tetracykliner (19 %) och sulfonamider (18 %). Över 90 % av penicilliner sålda för behandling av produktionsdjur i Finland var smalspektrigt G-penicillin, medan merparten i Europa var bredspektriga aminopenicilliner.

Kritiskt viktiga mikrobläkemedel

Försäljningen av kritiskt viktiga mikrobläkemedel i behandlingen av människor (WHO listan highest priority critically important antimicrobials, HPCIA), det vill säga 3:e och 4:e generationens kefalosporiner, fluorokinoloner, makrolider och polymyxiner varierade mycket mellan länderna. I Finland används betydligt mindre mängder av dessa än i Europa i snitt, eller inte alls (tabell 1.)

Tabell 1. Totalförsäljning och försäljning av kritiskt viktiga antibiotika i humanläkemedel1 i 31 EU/EAA länder år 2021 (mg/PCU, milligram aktiv substans per populationkorrigeringsenhet).

  Variationsintervallet för de sammanställda resultaten för 31 länder Finland
Totalförsäljning 2 – 255 15
3. och 4. generationens kefalosporiner < 0.01 – 0.5 < 0.01
Fluorokinoloner < 0.01 – 13 0.10
Makrolider 0 – 29 0.2
Polymyxin 0 – 10 Har aldrig använts för livsmedelsproducerande djur i Finland

1 WHO list of highest priority critically important antimicrobials for human medicine; www.who.int > Home/Publications/Overview/Critically important antimicrobials for human medicine: 6th revision

Stora förändringar i försäljningen per land

Sammantaget 24 länder, inklusive Finland, har lyckats skära ner försäljningen under åren 2011 - 2022. I ett land har försäljningen ökat tydligt. Till exempel i Nederländerna har försäljningen minskat med 8 % av nivån 2011, i Tyskland med 67 % och i Frankrike med 66 %. Landspecifika trender granskas i rapportens tabell 5. och på ESVAC-webbsidas avsnitt ’Country reports on sales trends 2010-2022’.

SV Eläinlääkkeet / Mikrobilääkkeiden kulutus eläimillä / Eurooppalainen kulutuslukuprojekti ESVAC (Lisätietoja antaa)

Ytterligare information ges av:

  • Kivilahti-Mäntylä Katariina, veterinär, tel. 029 522 3354