Myyntiluvat uusi intro

Ett läkemedel ska ha ett försäljningstillstånd innan det kan introduceras på marknaden.

Inom Europeiska unionen kan man söka försäljningstillstånd genom flera alternativa förfaranden.

Ajankohtaista otsikko

Aktuellt

Lisätietoja otsikko

Mer information:

Lisätietoja myyntiluvat

Det nationella förfarandet

Försäljningstillstånd kan sökas i det nationella förfarandet, om produkten inte redan har ett försäljningstillstånd i ett annat EU-land, Norge eller Island. I detta fall ska ansökan lämnas endast till Fimea (eller något annat lands nationella läkemedelsverk) som först utvärderar ansökan och sedan kan bevilja försäljningstillstånd.

Förfarandet för ömsesidigt erkännande (Mutual recognition procedure, MRP)

I förfarandet för ömsesidigt erkännande ett nationellt tillstånd som beviljats i ett EU-land eller i Norge eller Island godtas även i de övriga länderna utifrån ett försäljningstillstånd som referensmedlemsstaten (reference member state, RMS) har beviljat först. Som en följd av förfarandet för ömsesidigt erkännande beviljar Fimea ett försäljningstillstånd för läkemedelspreparatet i Finland. Läs mer: Finland som referensland i MR-processen

Det decentraliserade förfarandet (Decentralised procedure, DCP)

I det decentraliserade förfarandet söker man ett nytt försäljningstillstånd samtidigt till flera eller till och med till alla EU-länder samt till Norge och Island. Den som söker försäljningstillstånd ber en av medlemsstaterna att fungera som referensmedlemsstat (reference member state, RMS). Referensmedlemsstaten uppgör ett utredningsprotokoll  som de övriga medlemsländerna kan kommentera. Som en följd av det decentraliserade förfarandet beviljar Fimea ett försäljningstillstånd för läkemedelspreparatet i Finland. Läs mer: Fimea som referensland i DC-processen

Det centraliserade förfarandet (Centralised procedure, CP)

I det centraliserade förfarandet söker man ett försäljningstillstånd samtidigt till alla EU-länder samt till Norge och Island. I det centraliserade förfarandet inlämnas ansökningarna om försäljningstillstånd till Europeiska läkemedelsverket (European Medicines Agency, EMA), som koordinerar handläggningen av ansökningarna. I det centraliserade förfarandet beviljas försäljningstillståndet av EU-kommissionen. Det centraliserade förfarandet ska användas för nya biotekniska läkemedel och andra innovativa läkemedelspreparat. Läs mer: Finland som rapportör i CP-processen och EMA:s pre-authorisation guidance.

From laboratory to patient - the journey of a centrally authorised medicine

Växtbaserade läkemedel

Även de växtbaserade läkemedlen samt de homeopatiska och antroposofiska preparaten är läkemedelpreparat. Närmare information om deras försäljningstillstånds- och registreringsförfaranden finns under Växtbaserade läkemedel

Veterinärmedicinska läkemedel

Du kan läsa mer om de särskilda dragen hos ansökningar om försäljningstillstånd för veterinärmedicinska läkemedel i avsnittet Veterinär

Förfrågningar gällande försäljningstillståndsprocesserna

Nationellt förfarande, förfarande för ömsesidigt erkännande och decentraliserat förfarande: [email protected]

Centraliserat förfarande: [email protected]

Veterinärmedicinska läkemedel: vet.applications(a)fimea.fi

Ytterligare information, styrning av koordinatorverksamheten

Humanläkemedel:

  • Johanna Tervo, sektionschef, koordinator för försäljningstillstånd tfn. 029 522 3306  
  • Veera Torkko-Huuskonen, sektionschef, koordinator för försäljningstillstånd tfn. 029 522 3342

Veterinärmedicinska läkemedel:

  • Virve Aromaa, sektionschef, koordinator för försäljningstillstånd tfn. 029 522 3302

E-post enligt principen [email protected].