Hur bedömer man läkemedelsinformationens tillförlitlighet?

Läkemedelsinformation

Det lönar sig att förhålla sig kritiskt till all information som finns på internet.

I SASSE-checklistan nedan listas faktorer med hjälp av vilka man kan bedöma tillförlitligheten hos läkemedelsinformationen på internet. Samma kriterier kan också användas för bedömning av annan skriftlig information.

SKRIBENT: Vem har skrivit texten? Är han eller hon expert inom sitt område?

Råd om medicin eller hälsovård ska ges av en yrkesutbildad person inom branschen och skribentens kompetens ska nämnas. Uppgifter om skribenten/skribenterna kan också finnas under en separat rubrik (till exempel Information om webbplatsen, Advisory Board eller Editorial Board).

AKTUALITET: Är informationen aktuell?

På en tillförlitlig webbplats anges tydligt när texten är skriven och uppdaterad. En medicinsk publikation som är över två år gammal är ofta redan föråldrad.

SYFTE: Vilket är syftet med texten? Är det till exempel fråga om reklam eller en debattartikel, eller strävar man efter att förmedla objektiv information?

En text kan ha många olika syften. Huvudsyftet med reklam och debattartiklar är oftast inte att ge information, varför de kan anses mindre tillförlitliga.

Var förbehållsam till reklamspråk och se upp vid till exempel följande uttryck: ”hundraprocentigt goda resultat", "sensationella resultat", "vetenskapligt genombrott", "mirakelförbättring" eller "hemlig formel”. Det är inte heller värt att lita på löften om snabbt tillfrisknande.

SPONSRING: Vem finansierar webbplatsen? Sponsring kan påverka perspektivet.

Webbplatsen ska tydligt ange eventuellt utomstående stöd (kommersiell eller icke-kommersiell organisation). Informationen kan finnas på en separat sida (till exempel Information om webbplatsen, Användarvillkor eller About this site). Det lönar sig att kontrollera sponsringen av webbplatsen. Sponsrad information fokuserar vanligen på att beskriva ett behandlingsalternativ eller preparat. Webbplatsens adress kan hänvisa till webbplatsens ägare och ursprung. En finskspråkig webbplats med ändelsen fi kan tillhöra antingen en offentlig eller en privat instans. Webbplatser på engelska med ändelsen gov tyder på en myndighet och edu på en utbildningsorganisation. Ändelsen org har tidigare hänvisat till en icke-kommersiell organisation och com till en kommersiell aktör, men numera kan ändelserna köpas och användas av vem som helst. Kommersiella aktörer kan till exempel ha en annan ändelse än com i sin adress. Det finns också många andra ändelser för webbplatser.

EVIDENS: Får man veta vad informationen grundar sig på? Finns det lättillgängliga referenser?

Informationen kan basera sig på erfarenhet eller forskning. Forskningsbaserad information anses vara den mest tillförlitliga. Alla påståenden ska grunda sig på sakliga och objektiva bevis. De bästa bevisen är de som grundar sig på kliniska jämförelser. En enskild experts åsikter utan referenser är den svagaste typen av bevis. Tillförlitligheten av fallbeskrivningar som bevis ligger mellan åsikt och kliniska undersökningar.

Som stöd för informationen på webbplatsen ska det finnas referenser till källan, dvs. forskningsrapporten som informationen grundar sig på. I referensuppgifterna ska åtminstone namnet på källan eller studien anges, samt platsen för publiceringen.