MRL-värde

MRL-värde (högsta tillåtna mängd rester, maximum residue limit)

De högsta tillåtna restmängderna utgår från information om substansens säkerhet och vilka rester den lämnar i djurens vävnader. Ytterligare beaktas substansens eventuella inverkan på mikrober och hur substansen beter sig i människokroppen. Utifrån denna information fastställs för läkemedelssubstansen gränsvärdet för acceptabelt dagligt intag för en människa (acceptable daily intake, ADI) som används för att fastställa det egentliga gränsvärdet. MRL-värdet fastställs så att den mängd av läkemedelssubstansen som fås från livsmedel inte överskrider värdet för acceptabelt dagligt intag för människor.

Eftersom det är möjligt att läkemedelssubstansen absorberas, distribueras, upplöses och utsöndras på olika sätt i olika djurarter, kan MRL-värdena för samma substans vara olika för olika arter. Om forskningsresultatet visar att resterna inte är skadliga för människans hälsa är det möjligt att i bedömningen konstatera att en högsta tillåten restmängd inte är nödvändig.

De högsta tillåtna restmängderna bedöms av Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) kommitté för veterinärmedicinska läkemedel (CVMP).

SV Eläinlääkkeet / 2 sivua (MRL-arvot ja Hevonen tuotantoeläimenä) (Lisätietoja antaa)

Ytterligare information ges av:

  • Kivilahti-Mäntylä Katariina, veterinär (Fimea, Försäljningstillstånd, Enheten för veterinärmedicinska läkemedel, tel. 029 522 3354, [email protected])