Användningen av antimikrobiella medel

Användningen av antimikrobiella medel för djur

Konsumtion av antibiotika för djur

Fimea har sedan 1995 följt upp försäljningen av antibiotika för djur utifrån statistiken från läkemedelspartiaffärerna. De detaljerade resultaten har sammanställts av Livsmedelsverket, Fimea och Helsingfors universitet i en gemensam rapport Finres-Vet, som också innehåller uppgifter om utvecklingen av antibiotikaresistens hos bakterier isolerade från djur i Finland. 

Totalförsäljningen av antibiotika för djur har sedan år 2010 minskat med en tredjedel. Nästan tre fjärdedelar av antibiotika gavs till djurindivider och resten till djurgrupper. Med tanke på bekämpningen av antibiotikaresistens bör individuell medicinering alltid gynnas när det är möjligt.

Penicillin som administreras som injektion är det överlägset mest sålda antibiotikumet för djur i Finland. Därefter kommer oralt administrerade kombinationen sulfonamid-trimetoprim och tetracykliner. Försäljningen av reservantibiotika för människor (WHO:s lista, kritiskt viktiga antibiotika i behandlingen av människor, HPCIA) till behandling av djur är mycket liten i Finland.
FINRES-vet rapporter (Livsmedelsverket) 

FINRES-vet-rapporter (Livsmedelsverket)

Förbrukningsuppgifter enligt djurart

På basis av enbart försäljningsuppgifter kan man inte dra slutsatser om orsakerna till förändringar i försäljningen av olika läkemedelsgrupper. För att man bättre ska kunna bedöma förändringarna bör den använda läkemedelsmängden utredas per djurart och ställas i proportion till antalet djur. Kommissionens förordning om veterinärmedicinska läkemedel (2019/6) förutsätter att medlemsstaterna lämnar uppgifter om förbrukningen per djurart till Europeiska läkemedelsmyndigheten från och med 2023. Livsmedelsverket har påbörjat insamlingen av förbrukningsdata våren 2022. Enligt erfarenhet tar det 3-5 år innan resultaten i det nya informationssystemet är tillförlitliga.  

Det hittills bästa verktyget för att följa upp trenderna i användningen av antibiotika för livsmedelsproducerande djur är den populationskorrigerade försäljningen som tillämpas inom det europeiska projektet ESVAC. Där har totalförsäljningen av antibiotika för livsmedelsproducerande djur ställts i proportion till det totala antalet livsmedelsproducerande djur. Med europeiska mått används det små mängder antibiotika för produktionsdjur i Finland. I Finland föredras smalspektriga antibiotika och i de flesta fall behandlas djuren individuellt i stället för i grupper. 

Det finns ingen heltäckande statistik över antalet sällskapsdjur, så försäljningen av tabletter rapporteras separat, som viktenheter (kg aktiv substans). Försäljningen av tabletter för sällskapsdjur har minskad med 60% sedan år 2010.

SV Eläinlääkkeet / Mikrobilääkkeiden kulutus eläimillä / Eurooppalainen kulutuslukuprojekti ESVAC (Lisätietoja antaa)

Ytterligare information ges av:

  • Kivilahti-Mäntylä Katariina, veterinär, tel. 029 522 3354