Schengenintyg

Schengenintyg

I artikel 75 i Schengenkonventionen föreskrivs om ett intyg med vilket en privatperson kan påvisa att de läkemedel han eller hon har med sig under resor inom Schengenområdet och som innehåller narkotika eller psykotropa ämnen är nödvändiga. Schengenavtalet omfattar förutom Finland även Sverige, Norge, Danmark, Island, Tyskland, Belgien, Frankrike, Nederländerna, Österrike, Luxemburg, Spanien, Portugal, Italien, Grekland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Slovenien, Malta och Schweiz.

Apoteken utfärdar Schengenintyg

Enligt ändringen av läkemedelslagen som trädde i kraft 2003 kan apoteken utfärda ett intyg, men endast till personer som är fast bosatta i Finland. I social- och hälsovårdsministeriets styrningsbrev till apoteken 14.1.2003 konstateras att intyget upprättas på personens begäran och att apoteket kan ta ut en skälig avgift för detta.

Intyget utfärdas för läkemedelspreparat som innehåller narkotika eller psykotropa ämnen. Preparat med försäljningstillstånd hittas i Fimeas Läkemedelssöktjänst. Preparatets namn matas in i läkemedelssöktjänsten och därefter finns det en anteckning om krav på Schengenintyg för preparatet.

Bild 1. Bild av läkemedelsinformationen i Fimeas läkemedelssöktjänst när preparatet kräver Schengenintyg.

Intyg utfärdas också för preparat med specialtillstånd som innehåller narkotika och psykotropa ämnen och för ex tempore-läkemedelspreparat. Man kan också skriva ett intyg över preparat som är i dosdispensering. Av preparatens dospåsar ska dock tydligt framgå vilka preparat dospåsen i fråga innehåller och för vem. När det gäller preparat som innehåller ämnen som nationellt klassificerats som narkotika tillämpas inte förfarandet med Schengenintyg. Exempel på sådana ämnen är lisdexamfetamin eller tapentadol.

Enligt verkställande kommitténs beslut krävs ett separat intyg för varje narkotikapreparat som ordinerats av en läkare. När en person ansöker om intyg ska han eller hon ha med sig ett resedokument, vanligen ett pass eller ett identitetskort. Passets eller identitetskortets nummer antecknas på intyget. Om en person reser i de nordiska länderna och saknar pass, kan även personnumret antecknas på intyget. Intyget kan också sökas för en annan persons räkning med fullmakt, varvid resedokumentet också ska visas upp.

Apoteket eller filialapoteket fyller i intyget som finns på Fimeas webbplats och undertecknar det. Intyget kan utfärdas vid expedieringen av läkemedlet eller i efterhand på apoteket, där uppgifterna om receptet kontrolleras i receptcentret. Intyget gäller i 30 dygn, men resan kan vara kortare. Intyget kan dock inte skrivas ut så att det motsvarar mer än 30 dygns medicinering. En praktisk anvisning för längre resor är att uppsöka den lokala hälso- och sjukvården under den tiden i händelse av att vistelsen i landet fortsätter.

Substitutionsmottagningarna kan ordna Schengen-intyg till sina kunder genom att fylla i det formulär som är avsett för substitutionsmottagningar och skicka ifyllt formulär  med hjälp av Fimeas tjänst för säker post till Fimeas registratur på adressen [email protected], [email protected]. Instruktioner för bruk av funktionen säker post.

Övrigt

Schengenländernas krav på läkemedelspreparat som kräver intyg varierar, men principen är att intyget används enhetligt. Resenären får bäst information om destinationslandets begränsningar från landets beskickning eller ambassad.

Bestämmelser om intyg vid ankomst till Finland finns i statsrådets förordning om personlig införsel av läkemedelspreparat till Finland (1088/2002). För att ett läkemedelspreparat som klassificeras som narkotika ska kunna föras in från en Schengenstat krävs att personen kan visa upp ett Schengenintyg för införsel av det aktuella läkemedelspreparatet. Intyget och det recept som ligger till grund för köpet av läkemedelspreparatet ska ha utfärdats i den stat där den person som importerar läkemedelspreparatet huvudsakligen är bosatt.

Apotek / Schengenintyg / Mer information

Mer information

  • Gustafsson Maarit, överfarmaceut, tel. 0295223225