Ansvarsfullhet

Ansvarsfullhet

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas ansvarsrapporten grundar sig på FN:s principer för hållbar utveckling och är en del av statsförvaltningens gemensamma ansvarsrapportering.

Det samhälleliga ansvaret för Fimeas arbete grundar sig på våra lagstadgade uppgifter och siktar på att trygga befolkningens välfärd och tjänster som en del av målen för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Att svara på behoven hos dem som använder läkemedel och medicintekniska produkter avsedda för människor och djur, social- och hälsovårdspersonal samt veterinärer är ett prioriterat mål för ansvarsfullhet i våra myndighetsuppgifter.

Fimea har som en del av hela statsförvaltningen förbundit sig att i sin verksamhet främja FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, Agenda 2030) som styr en globalt hållbar utveckling. Fimea har identifierat FN:s fyra väsentligaste mål för hållbar utveckling i sin verksamhet och i sina intressentgrupper där Fimea särskilt kan påverka målen genom sin verksamhet:

  • Mål 2. Att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk
  • Mål 3. Att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar
  • Mål 9. Att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation
  • Mål 12. Att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster

FN:s Agenda 2030, mål 2: Ingen hunger-ikonen.   FN:s Agenda 2030, mål 3 God hälsa och välbefinnande-ikonen.   FN:s Agenda 2030, mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur-ikonen.   FN:s Agenda 2030, mål 12 Hållbar konsumtion och produktion-ikonen.

Fimeas ansvarsrapporter är kopplade till de här fyra målen för hållbar utveckling av FN, men också till Fimeas strategi. Fimeas riktlinjer för ansvarsfullhet är:

  • Främja tillgången till läkemedel och medicintekniska produkter
  • Säker medicinering av produktionsdjur, skydd av miljön och minskning av nationellt läkemedelssvinn
  • Stöd för innovationer och utveckling av infrastrukturen
  • Säkerheten för läkemedel och medicintekniska produkter samt tillhandahållande av tillförlitlig information om läkemedel

Rapporten publiceras årligen och dess innehåll utvecklas i takt med att Fimeas ansvarsarbete fortskrider.

Läs mer:

Fimeas ansvarsrapport 2023

Fimeas ansvarsrapport 2022

Fimeas ansvarsrapport 2021