Att förvara och ställa iordning läkemedel

Att förvara och ställa iordning läkemedel

15.11.2021

Varför övervakas läkemedlens förvaringstemperatur även när läkemedlen förvaras hemma hos kunden?

Regelbunden uppföljning av förvaringstemperaturen och en bedömning av eventuella avvikelser är en del av genomförandet av en säker läkemedelsbehandling. I försäljningstillståndet har rätt förvaringstemperatur fastställts för läkemedlen, och läkemedelstillverkaren garanterar läkemedlets hållbarhet just under dessa förhållanden. Om förvaringstemperaturen är för låg eller för hög kan läkemedlets egenskaper förändras, vilket rentav kan orsaka biverkningar för användaren.

Narkotika och läkemedel som huvudsakligen påverkar det centrala nervsystemet (HCI)

Vad är
a) Narkotiska läkemedel
b) HCI- dvs. läkemedel som huvudsakligen påverkar centrala nervsystemet
c) triangelmärkta läkemedel

a) Med narkotiska läkemedel avses ett egentligt läkemedelspreparat som innehåller narkotika. Läkemedelssubstanser som räknas som egentliga narkotika finns förtecknade i bilagorna till statsrådets förordning (543/2008) om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika. Sådana läkemedel är till exempel morfin, oxikodon och fentanyl samt psykostimulantia vid behandling av ADHD.

Narkotiska läkemedel ska lagras i ett låst utrymme separat från andra läkemedel. För narkotiska läkemedel som levererats på en läkemedelsbeställning ska det föras konsumtionsbokföring per förpackning.

b) Till läkemedel som i huvudsak påverkar det centrala nervsystemet (HCI-läkemedel) räknas till exempel bensodiazepiner, kodein, tramadol, buprenorfin och ketamin.

HCI-läkemedel är precis som narkotiska läkemedel förknippade med förhöjd risk för missbruk. För att förhindra missbruk bör man också fästa särskild uppmärksamhet vid lagringen av HCI-läkemedel

c) Med triangelmärkta läkemedel avses läkemedelspreparat vars förpackningar har en röd triangelmärkning som varning för att läkemedlet kan påverka prestandan i trafiken. Denna anteckning finns på narkotiska läkemedel och HCI-läkemedel men den används också för andra läkemedelspreparat, till exempel epilepsiläkemedel,  målsökande migränmedicin och äldre antihistaminpreparat.

Kan narkotiska läkemedel delas in färdigt i medicinkoppar eller dosetter?

Narkotiska läkemedel doseras i regel inte färdigt i medicinkoppar eller dosetter, utan en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården doserar dem strax innan de ska administreras till klienten eller patienten. I vissa fall kan en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården dela ut läkemedlet färdigt och en yrkesutbildad person inom socialvården som fått utbildning i läkemedelsbehandling kan administrera läkemedlet till en patient eller en klient, även när det inte finns någon yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården på enheten, till exempel under veckoslut, kvällar eller nätter.

I vilka situationer är det obligatoriskt att följa upp konsumtionen av narkotiska läkemedel? Vem godkänner uppföljningsblanketterna för konsumtionen av narkotiska läkemedel?

Konsumtionsbokföring är obligatorisk när läkemedlen har expedierats med en läkemedelsbeställning. Konsumtionsbokföringen godkänns av den läkare som ansvarar för verksamhets- eller arbetsenhetens verksamhet eller av en läkare som denne befullmäktigat.

Konsumtionsbokföring rekommenderas också starkt för de boendes personliga läkemedel när personalen ansvarar för anskaffning och distribution av läkemedlen. Denna konsumtionsbokföring godkänns av den läkare vid verksamhets- eller arbetsenheten som ansvarar för läkemedelsbehandlingen eller av en av denne befullmäktigad läkare som ansvarar för läkemedelsbehandlingen, om en sådan finns vid enheten. I enheter där det inte finns en läkare kan den sjukskötare som ansvarar för genomförandet av läkemedelsbehandlingen godkänna bokföringen av konsumtionen av narkotiska läkemedel som anskaffats med ett personligt recept.

Hur genomförs uppföljningen av konsumtionen av narkotiska läkemedel som kommit till enheten via dosdispenseringen?

Om en klient omfattas av dosdispenseringen och dosdispenseringsenheten även levererar narkotiska läkemedel till klienten, sköter dosdispenseringsenheten bokföringen på det sätt som förutsätts i narkotikalagstiftningen.

Hur förverkligas dataskyddet för dem som bor på serviceboende ifall uppföljningsblanketterna för konsumtion av narkotiska läkemedel godkänns av en annan läkare än den läkare som ordinerat medicineringen?

Arbetsgivaren ska försäkra sig om att godkännandet av konsumtionsbokföringen och behandlingen av klient-/patientuppgifter har fastställts som en uppgift för den läkare som ansvarar för verksamhetsenhetens verksamhet.

Ska patientens uppgifter (namn/födelsedatum/någon typ av identifikationskod) fyllas i på uppföljningsblanketten när man följer upp konsumtionen av HCI-läkemedel?

Bokföringen av HCI-läkemedel kan genomföras på samma sätt som bokföringen av narkotiska läkemedel eller som lagerbokföring.