GCP-inspektioner

GCP-inspektioner

GCP-inspektioner av kliniska läkemedelsprövningar

Inspektioner som utförs i samband med kliniska läkemedelsprövningar kan gälla god tillverkningssed vid tillverkning av prövningsläkemedel eller god klinisk prövningssed (good clinical practice, GCP) när det gäller utförande av kliniska läkemedelsprövningar.

Detaljerade arrangemang för förfarandet vid inspektion av god klinisk praxis har utfärdats i kommissionens genomförandeförordning 2017/556.

GCP-inspektioner av kliniska läkemedelsprövningar som en del av övervakningsarbetet

Fimea ansvarar för övervakningen av kliniska läkemedelsprövningar i Finland och för att EU-lagstiftningen och de nationella lagarna följs i prövningarna. Enligt förordningen om kliniska prövningar ska prövningarna genomföras i enlighet med en godkänd forskningsplan och enligt principerna för god klinisk prövningssed. För utförandet av övervakningen kan Fimea med stöd av artikel 78 i förordningen om läkemedelsprövningar 536/2014 göra GCP-inspektioner.

Inspektioner av god klinisk prövningssed kan utföras i följande situationer (artikel 2 i genomförandeförordningen 2017/556):

a) före, under eller efter kliniska prövningar,

b) som en del av behandlingen av ansökningar om försäljningstillstånd,

c) vid uppföljning av beviljade försäljningstillstånd.

Årsplanen för GCP-inspektionerna

Prövningarna i Fimeas årsplan för GCP-inspektioner väljs ut beroende på hur de prövningar som inletts i Finland framskrider, frågor som gäller ansökningar om försäljningstillstånd samt andra faktorer som kan leda till inspektionsbehov. Därför lever dokumentet för årsplanen alltjämt. Vid valet av de läkemedelsprövningar som ska inspekteras gör man en riskbedömning för att resurserna för övervakningen ska kunna utnyttjas på bästa möjliga sätt. De kriterier som påverkar riskbedömningen kan bland annat handla om prövningsfasen, prövningspreparatets egenskaper, gruppen av försökspersoner (ålder, andra specialgrupper) och forskningsplanens särdrag.

Inspektionen av de centraliserade ansökningarna om försäljningstillstånd (CAP) koordineras av Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. De här inspektionerna kan utföras i medlemsstater och i tredjeländer. Inspektionerna utförs vanligtvis i samarbete mellan minst två medlemsstater. Fimeas GCP-inspektörer deltar i CAP-inspektionerna enligt resurserna.

Typer av inspektioner

Inspektionen kan vara en så kallad rutinkontroll, där objektet för prövningen väljs på förhand på bestämda kriterier eller väljs till inspektionen av särskild orsak (triggered inspection).

Inspektionsobjektet är en prövning och under inspektionen kan man utreda verksamheten av vilken som helst instans som deltar i prövningen. Inspektionen kan göras på prövningsstället där försökspersonerna vårdas (investigator site), i en organisation som deltar i prövningen som uppdragstagare (till exempel Clinical Research Organisation) eller hos uppdragsgivaren, det vill säga sponsorn (sponsor site).

Nuförtiden kan inspektionerna också göras helt eller delvis på distans.

Så här går inspektionen till:

Planering av inspektionen och inspektionsanmälan

I Fimeas inspektionsteam ingår en ansvarig inspektör som är den främsta kontakten mellan försökspersonen och myndigheten, samt andra inspektörer och sakkunniga. Observatörer kan också delta i inspektionen.

Den ansvariga inspektören kontaktar i allmänhet kontaktpersonen för prövningen några veckor före den planerade inspektionen och kommer överens om tidpunkten för inspektionen. Inspektionen kan också göras utan förhandsanmälan. I den skriftliga inspektionsanmälan fastställs tidpunkten och platsen för inspektionen. I anmälan finns en förteckning över material som ska skickas in till Fimea på förhand. Medlemmarna i inspektionsteamet ska också få tillgång (read-only) till de elektroniska system som används under prövningen, såsom elektroniska datainsamlingsblanketter och prövningens master file.

Om inspektionen görs helt eller delvis på distans testar man på förhand tillsammans med försökspersonen olika lämpliga videokonferenssystem samt plattformar för inlämnande av handlingar (säker e-post, elektronisk portal e.d.).

Inspektionen

Vid inspektionens inledande möte diskuteras tidtabellen för inspektionen och dess innehåll. Forskningspersonalen intervjuas vid inspektionen och man går igenom handlingar i anslutning till prövningen (inklusive journalhandlingar). Även prövningslokalerna och utrustningen kan inspekteras. Inspektörerna har rätt att göra bildupptagningar under inspektionen.

Under inspektionens gång ska det finnas en anträffbar person som kan ge inspektörerna utredningar och som är insatt i de handlingar som gäller under prövningen.

Vid slutsammanträdet berättar inspektörerna om sina observationer. Om det vid inspektionsbesöket kvarstår öppna frågor som det inte går att få ett tillräckligt svar på, kan försökspersonen ombes lämna in tilläggsutredningar.

Inspektionsrapport

Inspektionsteamet utarbetar en inspektionsrapport med en beskrivning av de observationer och brister som inspektörerna gjort. Bristerna klassificeras enligt följande: kritisk, allvarlig eller annan (critical, major, minor på engelska). Klassificeringen av bristerna grundar sig på vilken betydelse bristen har för säkerheten, välbefinnandet och rättigheterna hos försökspersonerna eller för tillförlitligheten av prövningsresultaten. 

När rapporten har undertecknats av Fimea skickar den ansvariga inspektören en kopia till sponsorn, den överenskomna ansvarspersonen samt till forskaren, om inspektionen har utförts på prövningsstället. Försökspersonen har möjlighet att ge ett utlåtande om rapporten. I sitt utlåtande kan försökspersonen föra fram om han eller hon är av annan åsikt än det som antecknats i rapporten. Dessutom kan inspektörerna be om tilläggsutredningar av försökspersonen om de brister som förts fram i rapporten. Försökspersonen ombes lägga fram en utredning om korrigerande och förebyggande åtgärder åtminstone i fråga om de brister som blivit klassificerade som allvarliga och kritiska.

Försökspersonens utlåtande och tilläggsutredningar samt inspektionsteamets bedömning av dessa bifogas till den slutliga inspektionsrapporten.

Om man gör flera separata inspektioner i anslutning till samma prövning, kan man utarbeta en sammanfattande rapport som sammanställer de observationer som gjorts vid de separata inspektionerna.

GCP-inspektionen anses avslutad när inspektionsobjektets utlåtande och de möjliga tilläggsutredningarna har bedömts av Fimea. Även den här bedömningen bifogas till rapporten och skickas till försökspersonen och sponsorn.

Alla handlingar i anknytning till inspektionen arkiveras i enlighet med Fimeas arkivbildningsplan (i ärendehanteringssystemet).

Informationen om inspektionsresultaten och efterövervakning

Resultaten från GCP-inspektionerna rapporteras till EU:s databas för kliniska läkemedelsprövningar CTIS. Inspektionsrapporterna är offentliga. I fråga om de rapporter som publiceras i EU-databasen beaktas sekretessen i enlighet med artikel 81.4 i forskningsförordningen.

När det handlar om brister som upptäckts under inspektionen ska korrigerande och förebyggande åtgärder vidtas. Enligt behov kan Fimea övervaka att de genomförs, till exempel genom att göra nya inspektioner.

Om man i inspektionen upptäcker allvarliga eller kritiska brister med tanke på sekretessen eller försökspersonernas säkerhet, kan man som fortsatt åtgärd om det behövs avbryta prövningen eller kräva att det görs någon ändring i den. I fråga om ansökan om försäljningstillstånd kan bristerna leda till tilläggsutredningar eller att ansökan avslås. Fimeas tjänstemän svarar för de fortsatta åtgärderna i enlighet med arbetsordningen.

GCP-tarkastukset (lisätietojan antajat) - SV

Ytterligare information ges av

Sarianne Päivike, överinspektör, tfn 029 522 3233

Anne Timonen, överinspektör, tfn 029 522 3375

E-postadresserna har formen [email protected]