Lagringsskyldighetsförteckning

Lagringsskyldighetsförteckning

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea bekräftade 20.5.2024 den uppdaterade förteckningen över läkemedelspreparat som omfattas av obligatorisk lagring.

Förteckningen har gjorts upp i enlighet med lagen (979/2008, nedan lagringsskyldighetslagen) och statsrådets förordning (1114/2008, nedan lagringsskyldighetsförordningen) om obligatorisk lagring av läkemedel. Vid upprättandet av förteckningen beaktades också lagen om ändring av 4 § i lagen om obligatorisk lagring av läkemedel (294/2012) som gavs 15.6.2012 och trädde i kraft 1.7.2012 samt förordningen om ändring av 1 § i förordningen om obligatorisk lagring av läkemedel (308/2012) som gavs 14.6.2012 och trädde i kraft 1.7.2012.

Förteckningen över läkemedelspreparat som omfattas av obligatorisk lagring består av sådana läkemedelspreparat som innehåller läkemedel som fastställts i statsrådets förordning och i vilka ifrågavarande läkemedel har en central medicinsk betydelse. Också hjälpmedel och additiv som används vid tillverkningen av dessa läkemedel omfattas av obligatorisk lagring om den lagringsskyldige lagrar ett läkemedel i stället för läkemedelspreparatet. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet kan dessutom för enskilda läkemedel och läkemedelspreparat besluta att lagringsskyldigheten inte gäller alla läkemedelsformer.

Lagringsskyldighetsförteckningen är en riktgivande förteckning och den är inte fullständig. Lagringsskyldighetslagen och -förordningen ska iakttas i första hand.

I förteckningen finns sammanlagt 1327 läkemedelspreparat. Den tidigare förteckningen över läkemedelspreparat som omfattas av obligatorisk lagring hade uppdaterats 10.5.2023. I samband med denna uppdatering har 60 läkemedelspreparat lagts till efter föregående uppdatering. 58 läkemedelspreparat har försvunnit från förteckningen på grund av indraget försäljningstillstånd. Dessa läkemedespreparat har samlats i en separat förteckning.

Den nu uppdaterade förteckningen över läkemedel som omfattas av obligatorisk lagring träder i kraft 1.1.2025 och är i kraft ett kalenderår. Lagringsskyldiga (läkemedelsfabriker, importörer av läkemedelspreparat, hälsovårdens verksamhetsenheter och Institutet för hälsa och välfärd) skall meddela mängderna av de läkemedelspreparat som omfattas av obligatorisk lagring till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet senast 31.12.2024.

Förteckningen över läkemedelspreparat som omfattas av obligatorisk lagring uppdateras nästa gång av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet om ett år.

Läkemedelspreparat som omfattas av lagringsskyldigheten 20.5.2024

Läkemedelspreparat som avlägsnats från lagringsskyldigheten på grund av att försäljningstillstånd återkallats 20.5.2024

Gamla filer

Läkemedelspreparat som omfattas av lagringsskyldigheten 10.5.2023

Läkemedelspreparat som avlägsnats från lagringsskyldigheten på grund av att försäljningstillstånd återkallats 10.5.2023

Läs mer Lagringsskyldighetsförteckning