Virusläkemedel

Virusläkemedel

I Finland finns oseltamivir och zanamivir för behandling av influensa. Virusläkemedel har även lagrats i händelse av en eventuell influensapandemi. Effekten av influensaläkemedlen vad gäller förebyggande och behandling av influensa blir klar först då man utrett vilken virustyp det är fråga om och vilken dess känslighet för de tillgängliga virusläkemedlen är. Eftersom influensavirusens känslighet förändras, kan rekommendationerna gällande val, indikation och dosering av läkemedlen snabbt ändras under de olika faserna av en epidemi.

Fimea övervakar virusläkemedlens kvalitet, effekt, säkerhet och distribution. Under pandemier lägger Institutet för hälsa och välfärd och Fimea ut uppdaterad information om virusläkemedel och användningen av dem på sina webbplatser.

Oseltamivir (Tamiflu®) är ett läkemedel som tas oralt och som finns i både i kapsel- och oralsuspensionsform. Zanamivir (Relenza®) doseras som inhalationspulver direkt i andningsvägarna. Närmare information om Tamiflu och Relenza finns i produktresumén och bipacksedeln: