Blodtjänstverksamhet

Blodtjänstverksamhet

Med blodtjänstverksamhet avses insamling, kontroll, behandling, förvaring och distribution av humanblod och blodkomponenter. Fimea styr och övervakar blodtjänstverksamheten och blodpreparatets säkerhet i Finland samt deltar i det internationella myndighetssamarbetet. På ansökan beviljar Fimea tillstånd till inrättningar för blodtjänst, inspekterar regelbundet de inrättningar för blodtjänst som beviljats tillstånd (minst vartannat år) samt ger riktlinjer och råd om tillämpningen av förordningarna om blodtjänstverksamhet.

Det ska alltid vara frivilligt att ge blod och blodkomponenter. Blodgivaren får inte ges penningersättning eller någon annan motsvarande förmån för givningen.

Blodet från givningen delas upp och görs till blodpreparat. Vid blodtransfusioner används preparat av röda blodkroppar, blodplättar och blodplasma. Av blodplasman tillverkas också läkemedel.

Mer information om blodtjänstverksamheten finns på följande undersidor: