Läkemedelsutbyte

Läkemedelsutbyte

Utbyte av läkemedel togs i bruk i april 2003 i Finland. Fimea upprättar varje kvartal en förteckning över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat. Apoteken är skyldiga att under vissa förutsättningar byta ut ett receptförskrivet preparat mot det allmänt tillgängliga utbytbara preparat som är billigast eller vars pris avviker litet från det billigaste preparatets pris.

Ett läkemedel får dock inte bytas ut om den som förskrivit läkemedlet förbjudit utbyte på medicinska eller terapeutiska grunder genom att anteckna förbudet på receptet eller om den som köper läkemedlet motsätter sig utbyte (Läkemedelslagen 395/1987). Den som köper ett läkemedel har dessutom alltid rätt att få det vid tidpunkten för expedieringen i realiteten billigaste utbytbara läkemedelspreparatet, om inte den som förskrivit läkemedlet har förbjudit utbyte på medicinska eller terapeutiska grunder. 

Potentiell inbesparing vid utbyte av läkemedel

Tabell. Kostnaderna för samhället då utbyte av läkemedel ignoreras 2015─2020

  2015 2016 2017 2018 2019 2020
Läkemedlet har bytts ut, men inte till en preparat inom referensprisgruppen, milj. € 1,2 1,0 2,7 2,6 3,1 1,7
Läkemedlet är inte tillgängligt, milj. € 0,3 0,2 0,9 1,6 0,9 0,6
Patienten har förbjudit utbytet, milj. € 9,4 7,3 6,6 6,7 6,3 7,6
Läkaren har förbjudit utbytet, milj. € 24,6 18,4 15,4 17,2 16,9 13,5
Läkemedlet har inte bytts ut av någon annan anledning, milj. € 0,3 0,5 10,7 7,8 4,8 0,4
Besparingspotential, 
totalt, milj. €
35,9 27,3 36,2 35,9 32,0 23,9

Källa: Folkpensionsanstaltens register över betald sjukförsäkring

År 2020 fanns den största besparingspotentialen (13,5 miljoner euro) i läkemedelsleveranser som innehöll ett substitutionsförbud registrerat av en läkare, och den näst största var i substitutionsförbud för patienter (7,6 miljoner euro). Totalt orsakade ignorering av läkemedelsutbyte kostnader på 23,9 miljoner euro 2020.

Figur. Kostnaderna för ignorerade utbyte av läkemedel 2015─2020