Läkemedelssäkerhet

Läkemedelssäkerhet

Innan ett försäljningstillstånd beviljas har läkemedelsföretaget undersökt och myndigheterna utvärderat läkemedlets säkerhet.

Efter att försäljningstillståndet har beviljats följer man kontinuerligt upp säkerheten bl.a. med hjälp av anmälningar om biverkningar och undersökningar. På basis av ny information kan man vid behov ändra produktresumén och bipacksedeln för ett läkemedel eller begränsa användningen av läkemedlet i fråga.

Uppgifter om läkemedelsbiverkningar som observerats i Finland insamlas och förs in i Fimeas register över läkemedelsbiverkningar till vilket personer med rätt att förskriva eller expediera läkemedel uppmanas anmäla misstänkta läkemedelsbiverkningar, i synnerhet om de är allvarliga och/eller oväntade samt alla biverkningar av nya läkemedel. Också patienter kan anmäla läkemedelsbiverkningar till registret.

Fimea sänder uppgifter om alla mottagna biverkningsanmälningar till Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), som förmedlar uppgifter till innehavaren av försäljningstillståndet för det misstänkta läkemedlet och till världshälsoorganisationens (WHO) biverkningsregister.

Europeiska databasen för rapporter om misstänkta läkemedelsbiverkningar

Mer information:

Överläkarna, enheten Läkemedelssäkerhet och läkemedelsinformation, tel. 029 522 3341 (telefonväxel)

E-post enligt följande mönster [email protected].